Mineralstrategi

kiruna 071

I dag refererar jag rakt av på ett angeläget tema om miljölagar och mineralstrategin:

Sverige behöver en långsiktig mineralstrategi

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Vi vill också utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige, skriver sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen och jag skickar en tacksamhetens tanke till Elisabeth Wanneby & Sofia Botorp som under åratal engagerat sig för natur och kulturvärden som hotas av gruvdrift och annat inte minst med Ojnareskogen som ”case”….

Här kommer den engagerade artikel:

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet.

Sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen
Regeringen kommer inom kort att presentera en mineralstrategi för att möta den ökade globala efterfrågan på mineraler.

Vi har inte sett strategin och vet inte vad den innehåller. Det är synd. En strategi som stakar ut framtidens riktning för såväl en stor del av svensk industri som nyttjandet av naturresurser, borde förankras parlamentariskt. Regeringen borde bjuda in till samtal om en blocköverskridande överenskommelse som bereder mark för livskraftig industri och långsiktigt hållbart resursutnyttjande – en överenskommelse som håller längre än mandatperioden.

Aldrig har intresset för att prospektera efter och bryta malm och andra naturresurser i Sverige varit så stort som i dag. 1980-talets gruvdöd har ersatts av en slags Klondykestämning. Med ett ökat exploateringstryck ökar också konflikten mellan olika intressen. Det blev inte minst tydligt i somras då det hettade till kring Nordkalks planerade kalkbrytning på Gotland och om de långt gångna planerna på en ny nickelgruva utanför Tärnaby.

I en mineralstrategi måste svåra avvägningar göras. Vi är rädda att regeringen tänker för snävt och för kortsiktigt. Det kan kännas tråkigt när entusiasmen är på topp och marknadspriserna skenar att tänka på skyddet av den biologiska mångfalden och rent vatten men det är absolut nödvändigt för att även kommande generationer ska ha en framtid.

En ohämmad exploatering av våra naturresurser hotar framväxten av nya långsiktigt hållbara arbetstillfällen inom exempelvis turismbranschen som är beroende av oförstörda fjäll, skogar och rena vatten som hotas. Vi måste också vara tydliga med att en växande gruvnäring inte får hota den samiska kulturen och rennäringen

Om vi ska kunna fortsätta vara ett land som framgångsrikt använder våra naturtillgångar för att skapa både ekonomiskt välstånd och livskvalitet så krävs ett regelverk som får oss att tänka mer långsiktigt. Den enda kraft som kan fastställa ett sådant regelverk är politiken.

Behovet av långsiktiga och tydliga spelregler är centralt inom all näringsverksamhet. Det gäller i synnerhet utvinning av naturresurser, men också för samhället i stort. Företag som vill prospektera efter naturresurser måste veta vad som gäller för att kunna få ihop sina kalkyler. Förutsägbarheten är lika viktigt för det omgivande samhället, kommuner, boende och företag.

Intresset för utvinning av naturresurser, mineraler, gas- och olja, i Sverige har drivits fram av prisökningen på råvaror till följd av den enorma tillväxten i Kina och andra länder. Knapphet har lett till konkurrens om råvarorna.

För att svensk industri långsiktigt ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen krävs att vi stimulerar framväxten av nya lösningar inom resurssnål produktion, ökad förädling, smarta material, och blir bättre på att ta vara på det som redan grävts upp.

Det kan till exempel handla ta vara på värdefulla mineraler som idag inte tillvaratas utan hamnar på varphögen vid utvinningen, så kallad ”waste mining” och genom att utveckla ”urban mining” – utvinning av de stora mängder metaller som ligger nergrävda under våra städer i form av gamla kablar och ledningar.

Vi måste bli bättre på att återvinna. För gruvbolaget Boliden har gamla kretskort från våra slängda mobiler och datorer har blivit en lönsam råvara. Vid smältverket i Rönnskär utanför Skellefteå utvinner man guld, silver och koppar ur elektronikskrot. Idag kommer cirka två tredjedelar av de 12-15 ton guld som produceras på Rönnskärsverket från elektronik.

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet. Vinsterna från gruvdriften måste vara med och betala för de skador som kan uppkomma. Miljöpartiet anser att en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning bör göras innan en gruva får öppnas. I en sådan vägs de samhälleliga vinsterna, såsom nya jobb och skatteintäkter, mot kostnaderna i form av exempelvis ny infrastruktur, förstörda naturvärden, samt återställningskostnader.

I Sverige tas det ut en så kallad mineralersättning för de mineral som bryts (dock ej vid kalkstensbrytning). Endast 0,05 procent av det beräknade värdet som utvinns går till samhället. Vi tycker att en större del av de naturresurser vi utvinner i Sverige ska komma samhället till del. Vi vill därför utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige.

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Strategin behöver balansera gruvnäringens och gas- och oljeindustrins intressen mot andra intressen. Rätt balanserad kan en sådan strategi både gynna framväxten av nya jobb inom utvinningsindustrin och andra branscher samtidigt som den skyddar den enorma rikedom av växt- och djurliv som gör Sverige till ett fantastiskt land att leva i.

LISA WANNEBY

språkrör, Miljöpartiet i Kalmar län

MATS DAHLBERG

ordförande, Miljöpartiet Norrbotten

ISABEL ENSTRÖM

regionordförande, Miljöpartiet Gotland

GUSTAV FRIDOLIN

språkrör, Miljöpartiet

JONAS ERIKSSON

riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet, Miljöpartiet

LOTTA HEDSTRÖM

kommunfullmäktigeledamot, Miljöpartiet i Tomelilla

PETTER FORKSTAM

regionordförande, Miljöpartiet Skåne

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/209657

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-langsiktig-mineralstrategi_7912018.svd

http://news.silobreaker.se/samer-kritiska-till-mineralstrategin-5_2266626458476609716

Biobaserad ekonomi om kraften i Gröna Näringar

FoU

FoU


Igår var jag i Stockholm på temat:
Hur kan forskning och innovation lyfta de gröna näringarna?
Det var Kungliga Skogs- och Lantbruks akademin, LRF samt Stiftelsen för Lantbruksforskning som samlat branschen och intressenter för en mycket inspirerande och angelägen dag.

I min roll som Miljöpartiets partistyrelseledamot med ansvarsområde Gröna Näringar, Energi och Näringsliv är det självklart att delta på den här typen av workshops.

Det var fullsatt i LRFhuset och efter att ha hälsat runt inser jag att jag är ENSAM att representera politiken- vilket är mycket graverande för politiken i tider av köttskattsdebatt, klimathot, försörjningsgrad, energiomställning och behovet av levande bygder …

I mitt stilla sinne funderade jag vart ”alla” Centerpartister höll hus en dag som denna?
Kanske har de inte hämtat sig från kommundagarna och arbetet med partiprogrammet…
Partiprogram blir aldrig bättre än vad politiken levererar – det är en utmaning att inte sälja ut sina hjärtefrågor för att röstoptimera…

Jag hoppas LANDSBYGDEN och de GRÖNA NÄRINGARNA blir en valfråga 2014- det förtjänas att lyftas upp i den nationella församlingen just för att det kommer spela roll hur väl vi kan ställa om till Biobaserad/ förnyelsebar ekonomi som inte har spekulation och luftslott som grund utan just bärs av väl förvaltade mylligajordar…

Konstaterar att ett jordbruksföretag idag i snitt har 4 olika grenar/ verksamheter kopplat till näringsverksamheten. Vi se två sidor av samma mynt dvs stora industrijordbruk med skalfördelar (och risker) och samtidigt en mycket småskalig men exklusiv utveckling med högt förädlingsvärde lokalt. De är i sig inte konkurrenter utan två modeller för lokalt producerade livsmedel, biomassa och tjänster/ service.

Självbilden måste stärkas- Gröna Näringar är väl förvaltat en framgångsfaktor för landet och för utveckling av nya substrat och innovationer som kan föra oss från det fossilbaseradeberoendet…
Forskning och innovation inom Gröna näringar inte minst på livsmedelssidan och för produktutveckling tex för ökat förädlingsvärde på biprodukter behövs.
Imponerande att se hur skogsnäringen verkligen vunnit mark på sitt visionsarbete och lyckats växla upp medel både från näringslivet och forskningsfonder.

Gröna näringar är en strategisk del för livsmedelsförsörjning och energiproducenter som minskar landets sårbarhet i en tid med klimatförändringar och peakoil.. Regionalpolitiskt är gröna näringar ett nav för levandebygder, arbetstillfällen, landskapsvård och för utveckling av förädlingspotential lokalt/ regionalt. Fler ”cross over” träffar där branscher möts och brainstormar på innovationsområdet kan bli en riktig spännande process framöver.

Vi måste också inse att ekosystemstjänster är viktiga, att det även måste finnas en hänsyn om att värna fredade zoner av jord och skog just för att hålla ett långsiktit bevarande för arter och habitat. Ett ohejdat materialuttag fungerar inte…

Läs mer:

http://www.mp.se/politik/mat-och-jordbruk

http://www.formas.se/sv/Finansiering/Utlysningar/Riktad-satsning–En-biobaserad-samhallsekonomi/

http://www.lrf.se/

http://www.lantbruksforskning.se/

http://www.ksla.se/

Bee issue

Bee

Bee

Urgent aboute Bee issue!!

Bees around the world are dying off and Europe’s food watchdog just said certain pesticides are part of the problem. We’ve got 24 hours before key meetings — let’s get a 2-million-person swarm to save the bees.
Click to take urgent action now: http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488
Quietly, globally, billions of bees are dying, threatening our crops and food. But in 24 hours the European Union could move to ban the most poisonous pesticides, and pave the way to a global ban that would save bees from extinction.

Four EU countries have begun banning these poisons, and some bee populations are already recovering. Days ago the official European food safety watchdog stated for the first time that certain pesticides are fatally harming bees. Now legal experts and European politicians are calling for an immediate ban. But Bayer and other giant pesticide producers are lobbying hard to keep them on the market. If we build a huge swarm of public outrage now, we can push the European Commission to put our health and our environment before the profit of a few.

We know our voices count! Last year, our 1.2 million strong petition forced US authorities to open a formal consultation on pesticides — now if we reach 2 million, we can persuade the EU to get rid of these crazy poisons and pave the way for a ban worldwide. Sign the urgent petition and send this to everyone — Avaaz and leading MEPs will deliver our message ahead of this week’s key meeting in Brussels:

http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488

Bees don’t just make honey, they are vital to life on earth, every year pollinating 90% of plants and crops — with an estimated $40bn value and over one-third of the food supply in many countries. Without immediate action to save bees, many of our favourite fruits, vegetables, and nuts could vanish from our shelves.

Recent years have seen a steep and disturbing global decline in bee populations — some bee species are already extinct and some US species are at just 4% of their previous numbers. Scientists have been scrambling for answers and now the European Food Safety Authority is saying that toxic chemicals called neonicotinoid pesticides could be responsible for the bee deaths. France, Italy, Slovenia and even Germany, where the main manufacturer Bayer is based, have banned one of these bee-killing pesticides. But Bayer continues to export its poison across the world.

Now the issue is coming to a boil. EU parliamentarians are stepping up their pressure on the European Commission and key governments to push new legislation to ban the deadly pesticides, and we can offer them the public support they need to counter the powerful pesticide lobby. Sign the urgent petition to Europe’s leaders, then forward this email widely:

http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488

Our world is beset with threats to what makes it habitable, and to what fills it with wonder. The Avaaz community comes together to defend both — large or small. Whether winning a battle to keep the International Whaling Commission from sanctioning the murder of these giants, or saving bees, the tiny creatures upon which so much depends, we will come together and stand up for the world we all want.

With hope,

Luis, Ari, Alice, Iain, Ricken, David, Alaphia, and the Avaaz team

SOURCES

Pesticides pose danger to bees (European Voice)

http://www.europeanvoice.com/article/2013/january/pesticides-pose-danger-to-bees/76158.aspx

Crop pesticides are ‘killing our bees’ – says MEP (Public Service Europe)

http://www.publicserviceeurope.com/article/3007/crop-pesticides-are-killing-our-bees-says-mep#ixzz2JGICse6a

Death knell for nerve agent pesticides in move to save bees (Independent)

http://www.independent.co.uk/environment/nature/death-knell-for-nerve-agent-pesticides-in-move-to-save-bees-8454443.html

Give Bees a Chance! (The Greens European Free Alliance)

http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html

Studies fault Bayer in bee die-off (Christian Science Monitor)

http://www.csmonitor.com/Science/2012/0406/Studies-fault-Bayer-in-bee-die-off

Var finns din ”bykänsla”!?

Hemma!?

Hemma!?


Läser om detta med trivselfaktor där man bor om begreppet”bykänsla”- vad är det?

Bykänsla handlar väl i grunden om gemenskap, inte påtvingad men man vet att den finns och det ger en trygghet i den där ”comfort zone” som man tenderar att skapa/ generera kring sin hemmiljö och sina hemkvarter!?

I en tid när det har varit mycket av ” sköt dej själv och skit i andra”- mentalitet känns det fint med lite bejakande av de mjuka värdena i livet som just gemenskap, samarbete och samverkan.
Allt från att låna ett paket kaffe på söndags morgonen till att kunna be grannen hämta kidsen på dagis när man är försenad av en eller annan anledning.

Inte att förväxla av den där destruktiva bevakningstendensen när grannar kastar sig över dej när du kommer hem eller våldgästar för att kolla in vem som besöker dej och din familj...

Men just detta i att veta vem som äger butiken, en tydlig avsändare/ mottagare i dessa tider av spam-mail och stora PR-apparater ger just personliga mötet en livskvalitativ på tillvaron- jag är här och du är med!
Vi validerar allt mer livets innehåll och den egen tid som vi kan unna oss mellan arbetstid och förpliktelser. Allt för många har feta löner men ett fattigt liv. Lokal mat med kvalitet och sjukvård nära med en doktor eller syrra som faktiskt är kvar på Hälsocentralen även nästa vecka värderas högt.

Noterar att Stockholm är den stad i Europa med flest andel singlar, med eller utan barn i olika konstellationer. Allt fler söker tillfällig stimuli i korta ögonblick av gemenskap ( ofta efter krogen) men fortsätter att sakna den mer stabila gemenskapen i sin vardag.

Livstrenden om att hitta innehåll inte yta är ganska talande…

Det handlar om tillit mellan människor grunden i trygga stabila kvarter och sammhällen.

Tänker på David Putnams analys från fattigkvarteren och hur de förändrades när man började samarbete och hälsa på sina grannar. Eller på körsångens betydelse för entreprenörskapet i Norra Italien om att bowla ensam osv osv Kort sagt det finns något sunt i tidens tecken att det är ”Bykänslan” som den urbana människan söker- ensam är inte stark…


Se vetenskpliga artiklar med Putnam / artiklar på temat social ekonomi:

http://scholar.google.se/scholar?q=david+putnam/social+capital&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=8xcFUbabOMam4gTBrIDoCA&ved=0CCgQgQMwAA

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/familjen-som-hittade-hem-till-byn-i-grondal

Läs även : http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/kollektivet-skapar-bykansla-i-stan

Köttberget…

Köttberg

Köttberg

I snitt vandrar varje Svensk runt med 87kg kött/ år som en del av sin livsmedelskonsumtion
närmare 35kg av det köttet kommer från något annat land…

Insikten om att jordbrukets belastning av det globala miljötillståndet är viktig del i att ställa om och utveckla styrmedel. Vi ser enorma mängder kväve i omlopp inom jordbrukets foder och djurproduktion, som i sig skapar obalanser och utsläpp. Om man skulle börja koldioxidmärka kött och koppla det till en skattesats skapar man ett system som minskar globala foder och kötttransporter och med det stimuleras ett cirkulärt jordbruk som har foder och gödselhantering i balans med mängden producerat kött. Något som naturligtvis skulle gynna Svensk lantbruk som idag har en extrem konkurrens på köttmarknaden ( ca 40% av köttförsäljningen är import kött).
Läs mer på: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kunder-kan-tvingas-skatta-for-kott

Själv äter jag inte kött sedan 12års ålder, men jag ser till att handla svenskt kött och gärna lokalt/regionalt när jag handlar till familjen och vänner. Som landsbygdsbo är jag mån om att landskapet betas och hålls öppet med den fantastiska flora som bara en betat hagmark kan uppvisa.
Ska man äta kött gör det mer sällan , lägg en kvalitetspeng på bra kött som gett djuren bra villkor och som inte dryper av kemikalier i sin produktionskedja. Säga vad man vill men lantbruket i Sverige och Ekolantbruket i synnerhet är en framgångsfaktor för framtiden.
LRF har insikt om att lantbruket måste klimatanpassa både sin produktion och metoder, det ligger i deras intresse att odlingsbetingelser och jordarna är stabila.
Läs mer: http://www.lrf.se/ och http://ekolantbruk.se/

Jordbruksverket provocerar en del när de nu åter konstaterar att kött, i synnerhet nötkött, står för en betydande del av livsmedelskonsumtionens utsläpp av växthusgaser. Självklart är en ökad köttkonsumtion inte hållbar av flera skäl som det nu ser ut. Köttätandet fortsatt öka och förra året låg den totala köttkonsumtionen på 87 kilo per person i Sverige…

Frågan handlar inte bara om miljö det har även folkhälsoaspekter. Forskning visar att hög konsumtion av rött kött, vilket innebär i princip allt kött som kommer från djur på fyra ben, ökar risken för vissa cancerformer…

Att Borg reflexmässigt säger nej till jordbruksverkets förslag är föga förvånande. Alliansregeringen och Moderaterna i synnerhet har inte och kommer troligen inte ta ett ansvar för klimat och miljöåtgärder, ens om vattnet står dem upp till hakan…

http://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-borg-sager-nej-till-kottskatt

In i skogens djup

In i skogens djup

In i skogens djup

Skogen som resurs och egenvärde

Sverige är i dag i hög grad ett skogsland tack vare den återplanteringsskyldighet som infördes i början av förra sekelskiften (1903) med den då unika återväxtlag som föreskrev att ”-den som avverkade skog var skyldig att anlägga ny skog genom sådd eller plantering eller genom naturlig föryngring.¨

Orsaken var att sågverken och bruken hotade att avskoga Sverige som nation, läget var mer eller mindre akut… Det sägs att i  min hembygd Lofta kunde man se 7 kyrksocknar bort pga alla kalhyggen i slutet på 1800talet…

Läs mer på : http://www.skogsstyrelsen.se/

Redan långt innan vi blev bofasta var det genom skogens jaktbara vilt och samlandet av skogens frukter och bär som gav oss livsnödvändig föda och material.

Skogen är viktig både för den biologiska mångfalden,som råvara för skogsprodukter, energi och som rekreationskälla.

Miljöpartiet de gröna verkar för ett skogsbruk som tar tillvara alla dessa intressen- vilket i sig är en utmaning…

Vi stödjer och uppmuntrar forskning och start av företag för att utveckla nya högkvalitativa och miljövänliga produkter och tjänster ur skogen med den varsamhet som krävs för att säkra ekosystemtjänster, habitat för biologiskmångfald och trädkontinuitet i hela landet.

Idag ser vi hur arelaavsättningen av skog sker i Norra Sverige, där mängden arter är låg emedans Södra Sverige tenderar att bli ett skogsindustrilandskap med artutrotning som konsekvens. Många har pekat på just regeringens bristande insikt mellan kvantitet kontra kvalitet..

Läs mer från Naturskyddsföreningen:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/det-behovs-en-ny-skogspolitik

I omställningen till 100% förnyelsebart ingår en naturlig minskning/ effektivisering  av konsumtionen på energi, det är direkt nödvändigt för att klara marknyttjande på hållbara grunder såväl i skog som odlingsbygder. Tänk också på de fibrer och materia som skall ersätta alla dessa fossilaplaster som vårt samhälle dignar under…

Ojnareskogen2012

Ojnareskogen 2012

Ojnareskogen och Urbergsgruppen visar på hur det kämpas för skog när den prioriteras ner av industri intressen..

https://www.facebook.com/ojnareskogen

https://www.facebook.com/pages/Urbergsgruppen/334147206681704

http://www.faltbiologerna.se/

Fätbiologerna och alla de människor som under flera årkämpat, blev onekligen 2012 års miljöhjältar just för moralen i att peka på hål i lagstiftningen och rättsprocessen…

Fler kampanjer mm

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/hit-gar-pengarna

Därför älskar vi bönder !

Därför älskar vi bönder!

Därför älskar vi bönder!

Kraften i myllan !

 

Brukande av marken är en av de allra mest omvälvande förändringarna i mänsklighetens historia som skedde redan under Yngre stenåldern eller Neolitikum. Med brukandet av jorden gick vi från nomadfolk (jägare/samlare) till en mer bofast struktur med domesticerande och uppfödande av husdjur och boskap.
Jordbruket, skogsbruket och fisket är mycket betydelsefulla GRÖNAnäringar i Sverige. De är viktiga för vår försörjning av livsmedel och råvaror som en del i vår nationella samhällsekonomi och för vår sysselsättning, landskapsvård och för vårt välbefinnande.

Därför måste dessa näringar värnas och utvecklas på ett sätt som skapar förutsättningar för stabila och välmående ekosystem i jord-, skog- och vattenbrukandet, till glädje och nytta för människor och behovet av mat och råvaror idag och för kommande generationer.

 

Läs mer på:

http://www.sverigessmabrukare.se/

http://www.skogsstyrelsen.se/

http://www.slu.se/sv/

http://www.lrf.se/

Ekoturism- om att färdas väl

Gläds åt årets utökade utbud av Ekoturismföretag: http://www.ekoturism.org/ekoturismforeningen/dettavill/index.asp

Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden, med det gemensamma målet att stärka naturskyddet, samtidigt som svensk turism vidareförädlas, kvalitetssäkras, miljöanpassas och kryddas med lokal karaktär.
Svenska Ekoturismföreningen består idag av närmare 400 företag och nästan lika många privatpersoner, som tillsammans verkar för mer och bättre ekoturism.
Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljö- och naturskyddsorganisation som i snart hundra år aktivt värnat om svensk natur.  http://www.naturskyddsforeningen.se/
VisitSweden är resenäringens och statens gemensamma organisation för att  marknadsföra Sverige som resmål utanför vårt land.

Det går att ha ett kvalitativt mål snarare än kvantitativt inom besöksnäringen vilket ger en ny dimension på just detta med besöks- och upplevelsenäring som koncept-  med lokala entreprenörer och företag. Visst kittlar det med aptitretande introduktion som följer :

”Naturens Bästa presenterar idag en vårbukett med sex nya ekoturismföretag och drygt ett dussin kvalitetsarrangemang med tydlig smak av marin biologisk mångfald, tillsammans med starka inslag av urskog, doft av barr och ett coolt skimmer av blått arktiskt ljus. Som vanligt kryddat med varmt värdskap, kunniga guider, läckra lokala matupplevelser och skönt boende.”

Här är de sex nya godkända arrangörerna:

Självklart brinner mitt hjärta lite extra för vännerna uppe i Vuollerim/ Norrbotten en informell vänby med min hembygd Lofta… Jag önskar lite fastighetsentreprenörer till vår nedlagda skola/ barnomsorg- det fattas oss gällande omsorgen för de minsta som behöver en nära relation i sin vardag… Gärna ekodagis med profil utepedagogik mmmm….Vuollerim är sedan årtusenden en samlingsplats. Här möts inte bara två av våra största älvar – Stora och Lilla Lule Älv. Innan landhöjningen satte fart möttes även Östersjön och norrlandsskogarna här. Älvmötet har sedan fungerat som träffpunkt för regionens människor, som samer, nybyggare, kraftverksbyggare och andra tillresta. Idag bygger Lapland Vuollerim Welcomes You AB vidare på just möten mellan människor

Rovdjur är också en tillgång …

Yellowstones vargar värda miljoner

Varg

Den världsberömda nationalparken Yellowstone är delstaten Wyomings främsta turismmagnet. Parken är känd för ett spännande landskap, bubblande vulkanisk aktivitet, grizzlybjörnar och på senare tid även varg. Enligt en studie från 2005 bidrar Yellowstones vargar årligen med turismintäkter på drygt 150 miljoner kronor….

Men det är också kul med samarbete mellan just SJ och Ekoturismföreningen.

Tillsammans sponsrar de helt enkelt olika tävlingar med Naturens Bästas presentkort och tågcheckar.

Kul och klimatsmart inför sommarens semestrar.
Span in under rubriken ;  Vinn sommarens natur- och tågresa
Länk till SJ : http://www.sj.se/

November

Minns i november brukar det ju heta i visan..

Reflekterar över tingens ordning ; Grekland som kämpar med sin bankrutta ekonomi http://www.dn.se/ekonomi/bankman-kan-bli-premiarminister och alla de extremväder som skapar samhällskaos i bla Thailand och Italien. Flertalet av våra kommuner och landsting sitter dessutom med sina budgetar och försöker få inkomster och utgifter att gå ihop. Noterar att en relativt okände ekonomen Papademos var biträdande chef för ECB mellan 2002 och 2010. Innan dess var han chef för den grekiska centralbanken, där han övervakade landets inträde i eurozonen. Nu föreslås han bli Greklands nye president. Lite komiskt är det allt med ekonomerna, bankerna  och samhällets vendettor..

Min hemkommun Västervik är på deken rent ekonomiskt varför är lite otydligt då de sk ” besparande privatiseringarna” redan bokförts som kommande vinster trots att de lyser med sin frånvaro. ” Kreativ bokföring kanske”? Vårt moderata kommunalråd Harald Hjalmarsson får med sin allians svårt att hävda framgångsfaktor i rådande läge, budgeten har gått back under deras tid vid rodret  2008. 2009, 2010 och det aviseras för ytterligar ebb i kassan om ca 50 miljoner kronor…

Den annars så lojale något självgode  PRmegafonen tillika ledarskribenten på lokalbladet  Ola Mårtensson börjar tröttna på siffrorna : http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=6145680. Insiktsfullt kan man tycka så här efter ett antal år av ekonomisk kräftgång.

Utmaningen nu oavsett parti är att vända trenden, det är ett tungt arbete men Harald med vänner måste nog räkna med lutbad- att som sist bara planka oppositionens 21 av 22 inspelade förslag duger inte om man är regeringsbärande parti nationellt och lokalt.

Västervik kan bättre och det borde vara en stabilare ekonomi inom de  kommunala verksamheterna, det blir lite som hela havet stormar med destruktiva akutasparkrav som bara skapar frustration och oro. Noterar att Almviksiddrottshall läggs i malpåse- ingen betalar nämligen hyra för denna efter skolnedläggningen. Skolhus står nyu tomma på landsbygden och ungar skjutsas hit och dit.

Efter helgens varghets- det visar sig vara åsiktsregistrering ”on line” där kopplingar till jägarkåren inte direkt imponerar på någon. Kryp ur hålorna och ta samtalen på ett öppet och moget sätt kring svensk rovdjurspolitik och biologisk mångfald! Miljöpartiet står upp och deltar gärna i dessa samtal och har full respekt för att man har olika åsikter i frågan . Vi kommer även att fördömma åsiktsregistrering, hot och vandalism mellan människor och grupper i samhället. Att som i fallet ”Ånge” sabbotera däck, kasta sten etc skapar bara förakt  och ger ingen grund för trovärdighet.

På en sluten facebookgrupp har framkommit närmast manisk hets i vargfrågan- konstaterar glädjande att jag inte hade några ”vänner” i detta forum men bekymmras av ”klimatet”. https://www.facebook.com/groups/Vargpolitik/ Positivt är att flera lämnat nätverket sedan det blev allmänt känt om dess existens och hårda debattklimat samt kopplingar till just identifiering och åsiktsregistrering av menigsmotståndare. Vi måste alla stå upp och värna såväl yttrandefrihet som föreningsfriheten men även ryta till när det tar former som skadar andra och trasar just yttrandefriheten i former av ”skrämsel propaganda”.

Läs mer om aktuell vargdebatt:

http://www.jaktojagare.se/jakten-pa-kynnavargen-installd

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.414040/kynnavargen-kan-fa-frist-i-helgen

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=21645

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/rovdjur/vargjakten-2011/

Händelserik vecka -igen…

Solen skiner över rimfrosten här i trädgården det är ett par minusgrader. Konstaterar att varje vecka är en händelserik vecka på olika plan.

Vi startade förra helgen med projekt lägga plåt på hönshuset/boden som har läckt ett tag… projektet växte när vi upptäckte total röta utmed bjälklagen och är just nu ett regelskelett med betydligt större insats än väntat… Lärdom vänta aldrig förlänge med att reparera ett läckande tak! Nu har det det positiva med sig att man kan sväva ut i kreativa lösningar så som att sätta in ett bågfönster med anor- det kommer från anrika ”Stallet” i åtvidaberg på sin tid ett riktigt festhak. En liten tanke till farsgubben som var en riktig samlare och släpade hem återvunnet material från byggen- spikrensning var en dygd på den tiden. Konstaterar by the way att Åtvidaberg åter är i fotbollsallsvenskan – kul!

Lyckades falla ner för en stege och dängde till benen i bjälklaget med snuskigt blåa ben som påföljd- no tatooo needed…

Politiskt är det Klimat och Miljötema hos oss gröna! Tillbringade torsdagen i Stockholm och vårt miljöteam i riksdagsgruppen, riktigt riktigt kul och jag tror allt vi har ett vinnande koncept i arbetsformer mellan partistyrelse och riksdagsgrupp för partiets utveckling och pågående partiprogramsrevidering.  Är så stolt batt vår trafiktalesperson har lyft in frågan kring cykelvägar och trafikverkets ansvar med referens Ölandsbron som inspelat exempel i motionsfloden!

Se veckans tema 100% förnyelsebart som Lise och jag skriver om på bloggen : http://partiprogram.mpbloggar.se/2011/10/17/lise-nordin-akko-karlsson-100-fornybar-energi/

Själv fick jag markera luddigheten i energiöverenskommelsenpå Regionförbundets AU i förra veckan genom att inte delta i beslut med protokollsanteckning:

RFAU 2011-10-13   Protokollsnotering / deltar ej i beslut  ”Förslag till mervärdesinsats Teknik- och energicollege i norra Kalmar län”

 Då Alliansregeringen gjorde upp i energipolitiken klargjordes att inga offentliga
medel skulle subventionera kärnkraftsindustrin. På förekommen anledning med det
uttryckliga syftet i beslutsunderlaget att ”- Skapa förbättrade förutsättningar för rekrytering av yrkeskunniga medarbetare till SKB och Kärnkraftsindustrin” , deltar jag ej i beslutet , då vår Riksdagsgruppjust nu analyserar innebörden av regeringens energiuppgörelse och villkoren för offentliga pengar till denna industribransch.

 Aktuella offentliga medel i detta projekt är enligt redovisning: 165 00kr från kommunala skattemedel och 1.5 miljoner kronor från regionförbundets utvecklingsmedel (1:1) under de tre projektåren som redovisats. 

 Akko Karlsson för Miljöpartiet de gröna i Kalmar län

 

Dessutom en liten not i regionfrågan-  Miljöpartiet har ju varit tydliga att vi ser ett utökat Småland/ Östragötaland som den optimala regionbildningen:

Regionfrågan RFAU 2011-10-13 / Protokollsnotering från Miljöpartiet de Gröna

För kännedom i regionfråga önskar vi skicka med en sakupplysning och önskan om att även formalisera ett västligt alternativ i regionfrågan med startår 2015. Miljöpartiet i Kalmar län har efter beslutande medlemsmöte förtydligat partiets inriktningsfokus i regionfrågan. Miljöpartiet
förordar en regionbildning västerut, ett utökat ”Småland/ Östergötaland (Kalmar län med Öland, Kronoberg och Jönköpings län) i samarbete med Blekinge och Östergötland och det är önskvärt att formalisera processen kring detta för en optimal regionbildning i sin helhet eller delar av (kommuner) ovan nämnda geografi.                          

Så har vi haft presskonferens kring vår röd-gröna landstingsbudget och mest avtryck gjorde den aviserade satsningen på vindkraft om 105 miljoner kronor, som kommer ge  oss halva enegriförsörjningen och ett stabilt elpris för verksamheten. Vi har sedan tidigare grön vattenkraftsel till 100% och detta i kärnkraftslänet – det är konsumentmakt! Landstingsbudgeten är annars gigantisk i volym och det är med varsamhet vi hanterar budgetutrymmet för fortsatt konstruktiv patientnytta med ledorden : tillgänglig, köfri och med kvalitet  ”bästa sjukvården 2014!”.

Läs mer : http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6124983 , http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/44339/1/184/

Så har turistgalan uppmärksammat flera turistföretag från länet - riktigt riktigt roligt och visar besöksnäringens betydelse för vår region:

Årets come back: VEGA skutan och tre generationer Bergströms!

Årets ” Bästa Upplevelse ” Astrid Lindgrens värld i Vimmerby !

Läs mer : http://www.turistgalan.se/galans-priser

Som sagt det var mycket verkstad med miljöteamet  i riksdagen som även har internationella frågor på sitt bord och under sittande möte kom så sms rapporter att Mr Khadfis tillfångatagande och så påföljande information att han avlidit av sina skador. Det är lite beklämmande med direktavrättningar, en regimledare skall liksom alla andra ställas till svars för sina handlingar och brott. Man kan inte rättfärdiga dödande utifrån att det var en ondmänniska, för det blir ju rättsosäkert om vi legitimerar laglös rättsskipning… Oaktat detta hoppas jag och många med mej att detta är en milsten som ger landet och folket möjlighet till försoning och att göra bättre med demokrfati, yttrandefrihet och tillit. Den här världen behöver så mycket mer tillit för att förebygga våld och kriminalitet….Det är en lång resa men har alla förutsättningar att lyckas- det blir vad man gör det till!

Bodils blogg: http://bodilceballos.wordpress.com/2011/10/20/ar-kriget-i-libyen-nu-antligen-over/

Annars är det MAKTEN ÖVER TIDEN- vårt interna rådslag som pågår för fullt! Läs :http://maktenovertiden.mpbloggar.se/

Jag slås igen över det faktum att politik är både roligt och allvarligt men så angeläget för en värl i fred och frihet….