Studsvik = Smutsvik!

Sitter och läser en inspektionsrapport från Studsvik och blir allt mer bekymmrad över den dagliga radioaktiva nedsmutsning som sker till Östersjön.

Studsvik i korthet presenteras på dess hemsida : http://www.studsvik.se/

Detta manliga bolag ( bara män i styrelsen) med affärside tillväxt inom kärnteknik och radioaktiva sopor…

Läs om Neutronforskningen här : http://forska.vr.se/nummer/2005/nr12005/forskningenflyttarutomlandsnarstudsviklaggsner.4.47049d691193c95625a80006023.html

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering & services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt.

Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Konkurrensen består främst i att ägaren till avfall slutförvarar avfallet utan bearbetning eller mellanlagrar det för att behandla avfallet längre fram. Kundernas intresse för att bearbeta avfallet ökar dock med stigande kostnader för såväl mellanlagring som slutlagring samt ett ökande engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Money talks……

Bokslutet 2009 är dock ingen höjdare…http://www.sr.se/Sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=3436406  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/okad-forlust-for-studsvik_3741617.svd

Kan konstatera att det är inte bara Kärnkraftverken runt Östersjön som spökar även industrier som denna är förödande…

Det som fångar mitt intresse är först den sammanfattade raden i rapporten:  ”SSM bedömer med ovanstående som grund att Studsvik AB och AB SVAFO inte fullt ut uppfyller kraven i 12, 13, 16 och 19 §§ i SSMFS 2008:23 och att avvikelsen är att betrakta som oacceptabel. ”

Denna summering baseras på följande text:  

INSPEKTION AV UTSLÄPPSSYSTEM I STUDSVIK

Sammanfattande bedömning

Inspektionen visar att det saknas en övergripande styrning och samordning av hur kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:23) ska tolkas och användas vid anläggningarna inom Studsviks industriområde. Bland annat saknas en enhetlig syn mellan anläggningarna för när mätning av utsläpp till luft ska genomföras och när det inte behövs. Enligt 12 § ska utsläpp av radioaktiva ämnen till luft mätas. Om mätning av utsläppen inte anses möjlig att genomföra ska enligt 19 § en utredning genomföras för att fastställa en övre gräns för utsläppens storlek. Sådana utredningar saknades vid flera anläggningar som hade utrymmen där ingen mätning av luftutsläppen genomfördes trots att radioaktivt material hanterades och utrymmen var klassade med avseende på luftburen kontamination.

Även om inspektionen inte primärt syftade till en bedömning av om Studsvik Nuclear AB och AB SVAFO (fortsättningsvis kallade Studsvik) uppfyller kraven i 4 § om bästa möjliga teknik, BAT och optimering konstaterar SSM att Studsvik i nuläget inte har kännedom om utsläppens storlek av radioaktiva ämnen till vatten från respektive anläggning. Det gör att det är svårt att se hur Studsvik ska kunna visa att utsläppsreducering sker genom att BAT används i varje steg och att strålskyddet optimeras från alla anläggningar belägna inom Studsviks industriområde.

Man hickar till när man läser detaljer så som : 

Det nybyggda kemilaboratoriet vid AKL har en separat ventilation som inte är kopplad till AKL-byggnadens mätsystem för luftutsläpp. Detta innebär att luften från kemilaboratoriet inte mäts överhuvudtaget ????

SSM konstaterade att strålskyddsföreståndaren inte bar synlig dosimeter (TLD) enligt gällande instruktioner under de två dagar som inspektionen genomfördes. SSM finner det anmärkningsvärt då strålskyddsföreståndaren ska vara den som ska driva strålskyddsfrågorna och föregå med gott exempel ??

SSM anser att det saknas en övergripande styrning och samordning av hur kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar (SSM FS 2008:23) ska tolkas och användas vid anläggningarna inom Studsviks industriområde. Bland annat saknas en enhetlig syn för när mätning av utsläpp till luft ska genomföras och när det inte behövs. Enligt 12§ ska utsläpp av radioaktiva ämnen till luft mätas.

Så läggs ännu en rapport till handlingarna och media lyser med sin frånvaro eller ??

Radioaktivitet är förödande för människa och miljö oavsett vem som producerar / hanterar dessa !

Frågan är vem ställs till svars vem betalar priset för ett allt mer radioaktivt hav ?

Se även Motståndet : http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/greenpeace-protesterar-mot-sel

”Det svenska företaget AB SVAFO, sedan 2003 en del i den börsnoterade Studsvik-koncernen, har bestämt sig för att exportera 4,8 ton använt kärnbränsle till engelska Sellafield för upparbetning. Resterna från upparbetningen ska lämnas kvar i England och i utbyte ska SVAFO importera annat utländskt avfall.
Resultatet: Sverige dumpar oerhört svårhanterligt restavfall i ett land som inte har någon metod att slutförvara det och importerar annat utländskt kärnavfall. Det strider mot svensk lag och dessutom bryter regeringen med en viktig politisk princip som legat fast i 20 år – att Sverige inte ska upparbeta kärnavfall. Det politiska lappkastet sker dessutom utan att den svenska regeringen formellt tagit ställning till exporten av avfallet.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s