Mineralstrategi

kiruna 071

I dag refererar jag rakt av på ett angeläget tema om miljölagar och mineralstrategin:

Sverige behöver en långsiktig mineralstrategi

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Vi vill också utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige, skriver sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen och jag skickar en tacksamhetens tanke till Elisabeth Wanneby & Sofia Botorp som under åratal engagerat sig för natur och kulturvärden som hotas av gruvdrift och annat inte minst med Ojnareskogen som ”case”….

Här kommer den engagerade artikel:

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet.

Sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen
Regeringen kommer inom kort att presentera en mineralstrategi för att möta den ökade globala efterfrågan på mineraler.

Vi har inte sett strategin och vet inte vad den innehåller. Det är synd. En strategi som stakar ut framtidens riktning för såväl en stor del av svensk industri som nyttjandet av naturresurser, borde förankras parlamentariskt. Regeringen borde bjuda in till samtal om en blocköverskridande överenskommelse som bereder mark för livskraftig industri och långsiktigt hållbart resursutnyttjande – en överenskommelse som håller längre än mandatperioden.

Aldrig har intresset för att prospektera efter och bryta malm och andra naturresurser i Sverige varit så stort som i dag. 1980-talets gruvdöd har ersatts av en slags Klondykestämning. Med ett ökat exploateringstryck ökar också konflikten mellan olika intressen. Det blev inte minst tydligt i somras då det hettade till kring Nordkalks planerade kalkbrytning på Gotland och om de långt gångna planerna på en ny nickelgruva utanför Tärnaby.

I en mineralstrategi måste svåra avvägningar göras. Vi är rädda att regeringen tänker för snävt och för kortsiktigt. Det kan kännas tråkigt när entusiasmen är på topp och marknadspriserna skenar att tänka på skyddet av den biologiska mångfalden och rent vatten men det är absolut nödvändigt för att även kommande generationer ska ha en framtid.

En ohämmad exploatering av våra naturresurser hotar framväxten av nya långsiktigt hållbara arbetstillfällen inom exempelvis turismbranschen som är beroende av oförstörda fjäll, skogar och rena vatten som hotas. Vi måste också vara tydliga med att en växande gruvnäring inte får hota den samiska kulturen och rennäringen

Om vi ska kunna fortsätta vara ett land som framgångsrikt använder våra naturtillgångar för att skapa både ekonomiskt välstånd och livskvalitet så krävs ett regelverk som får oss att tänka mer långsiktigt. Den enda kraft som kan fastställa ett sådant regelverk är politiken.

Behovet av långsiktiga och tydliga spelregler är centralt inom all näringsverksamhet. Det gäller i synnerhet utvinning av naturresurser, men också för samhället i stort. Företag som vill prospektera efter naturresurser måste veta vad som gäller för att kunna få ihop sina kalkyler. Förutsägbarheten är lika viktigt för det omgivande samhället, kommuner, boende och företag.

Intresset för utvinning av naturresurser, mineraler, gas- och olja, i Sverige har drivits fram av prisökningen på råvaror till följd av den enorma tillväxten i Kina och andra länder. Knapphet har lett till konkurrens om råvarorna.

För att svensk industri långsiktigt ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen krävs att vi stimulerar framväxten av nya lösningar inom resurssnål produktion, ökad förädling, smarta material, och blir bättre på att ta vara på det som redan grävts upp.

Det kan till exempel handla ta vara på värdefulla mineraler som idag inte tillvaratas utan hamnar på varphögen vid utvinningen, så kallad ”waste mining” och genom att utveckla ”urban mining” – utvinning av de stora mängder metaller som ligger nergrävda under våra städer i form av gamla kablar och ledningar.

Vi måste bli bättre på att återvinna. För gruvbolaget Boliden har gamla kretskort från våra slängda mobiler och datorer har blivit en lönsam råvara. Vid smältverket i Rönnskär utanför Skellefteå utvinner man guld, silver och koppar ur elektronikskrot. Idag kommer cirka två tredjedelar av de 12-15 ton guld som produceras på Rönnskärsverket från elektronik.

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet. Vinsterna från gruvdriften måste vara med och betala för de skador som kan uppkomma. Miljöpartiet anser att en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning bör göras innan en gruva får öppnas. I en sådan vägs de samhälleliga vinsterna, såsom nya jobb och skatteintäkter, mot kostnaderna i form av exempelvis ny infrastruktur, förstörda naturvärden, samt återställningskostnader.

I Sverige tas det ut en så kallad mineralersättning för de mineral som bryts (dock ej vid kalkstensbrytning). Endast 0,05 procent av det beräknade värdet som utvinns går till samhället. Vi tycker att en större del av de naturresurser vi utvinner i Sverige ska komma samhället till del. Vi vill därför utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige.

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Strategin behöver balansera gruvnäringens och gas- och oljeindustrins intressen mot andra intressen. Rätt balanserad kan en sådan strategi både gynna framväxten av nya jobb inom utvinningsindustrin och andra branscher samtidigt som den skyddar den enorma rikedom av växt- och djurliv som gör Sverige till ett fantastiskt land att leva i.

LISA WANNEBY

språkrör, Miljöpartiet i Kalmar län

MATS DAHLBERG

ordförande, Miljöpartiet Norrbotten

ISABEL ENSTRÖM

regionordförande, Miljöpartiet Gotland

GUSTAV FRIDOLIN

språkrör, Miljöpartiet

JONAS ERIKSSON

riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet, Miljöpartiet

LOTTA HEDSTRÖM

kommunfullmäktigeledamot, Miljöpartiet i Tomelilla

PETTER FORKSTAM

regionordförande, Miljöpartiet Skåne

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/209657
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-langsiktig-mineralstrategi_7912018.svd
http://news.silobreaker.se/samer-kritiska-till-mineralstrategin-5_2266626458476609716

Annonser

Var finns din ”bykänsla”!?

Hemma!?

Hemma!?


Läser om detta med trivselfaktor där man bor om begreppet”bykänsla”- vad är det?

Bykänsla handlar väl i grunden om gemenskap, inte påtvingad men man vet att den finns och det ger en trygghet i den där ”comfort zone” som man tenderar att skapa/ generera kring sin hemmiljö och sina hemkvarter!?

I en tid när det har varit mycket av ” sköt dej själv och skit i andra”- mentalitet känns det fint med lite bejakande av de mjuka värdena i livet som just gemenskap, samarbete och samverkan.
Allt från att låna ett paket kaffe på söndags morgonen till att kunna be grannen hämta kidsen på dagis när man är försenad av en eller annan anledning.

Inte att förväxla av den där destruktiva bevakningstendensen när grannar kastar sig över dej när du kommer hem eller våldgästar för att kolla in vem som besöker dej och din familj...

Men just detta i att veta vem som äger butiken, en tydlig avsändare/ mottagare i dessa tider av spam-mail och stora PR-apparater ger just personliga mötet en livskvalitativ på tillvaron- jag är här och du är med!
Vi validerar allt mer livets innehåll och den egen tid som vi kan unna oss mellan arbetstid och förpliktelser. Allt för många har feta löner men ett fattigt liv. Lokal mat med kvalitet och sjukvård nära med en doktor eller syrra som faktiskt är kvar på Hälsocentralen även nästa vecka värderas högt.

Noterar att Stockholm är den stad i Europa med flest andel singlar, med eller utan barn i olika konstellationer. Allt fler söker tillfällig stimuli i korta ögonblick av gemenskap ( ofta efter krogen) men fortsätter att sakna den mer stabila gemenskapen i sin vardag.

Livstrenden om att hitta innehåll inte yta är ganska talande…

Det handlar om tillit mellan människor grunden i trygga stabila kvarter och sammhällen.

Tänker på David Putnams analys från fattigkvarteren och hur de förändrades när man började samarbete och hälsa på sina grannar. Eller på körsångens betydelse för entreprenörskapet i Norra Italien om att bowla ensam osv osv Kort sagt det finns något sunt i tidens tecken att det är ”Bykänslan” som den urbana människan söker- ensam är inte stark…


Se vetenskpliga artiklar med Putnam / artiklar på temat social ekonomi:

http://scholar.google.se/scholar?q=david+putnam/social+capital&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=8xcFUbabOMam4gTBrIDoCA&ved=0CCgQgQMwAA

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/familjen-som-hittade-hem-till-byn-i-grondal

Läs även : http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/kollektivet-skapar-bykansla-i-stan

Vart är vi på väg?!

tåitid

Just nu pågår Transportforum i Linköping, det var stort öppnande under gårdagen med Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som invigningstalade på Nordens största årliga konferens för transportsektorn som i år firar 30-årsjubiléum.
Se: http://www.vti.se/sv/transportforum/

Det finns viss poäng att detta forum är i Östergötland och Linköping som ligger mitt emellan två trafikansvarsområden nämliogen Öst och Syd- det behövs mer nodande mellan gränsbygder för att våra transportsystem skall fungera – för transporter sker oaktat kommun eller läns och nationsgränser!
https://www.facebook.com/VTITransportforum

Vårt regionförbund sliter med frågan att med 12 kommuner och landstinget uppnå en fossilbränslefri region 2030, där kollektivtrafiken vässat sitt mål att vara fri redan 2020. Till detta krävs länstrafikplanering inom och mellan regioner :http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Trafik-Infrastruktur/Infraplan/

Och jag har sagt det förr nästan alla transporter börjar och slutar på en liten väg runt om i lands- och stadsbygd- det förpliktigar att vi hittar funktionella system som inte sliter vare sig på människa eller miljö…

Just Östergötland och främst dess länstrafikbolag har en mental resa att göra – de blockar nämligen effektivt det som skulle anses som naturlig ekonomiskfördelning på den gods och pendlingstrafik som sker utmed Stångådals och Tjustbanan. Banor som är 12 kommuners länk till stambanan norr över både för människor och gods inte minst från våra hamnar. Kalmarläns trafik (KLT) tar i dagsläget ett extremt stort ansvar för att dessa banor skall utvecklas även framgent och lägger storsint in 100 mkr på investeringar i Östergötland samt Västerviks kommun har på Tjustbanan tagit kostnader för tågtrafikeringen på ett storsint sätt. Se : http://www.klt.se/

Det är beklämmande att regeringen aviserar borttaget transportstöd för Tjustbanan efter 2014 med
tanke på de klimatåtaganden och den studie som NUTEK redovisade om Västerviks kommuns isolerade arbetsmarknadsregion 30årframgent pga bristen på funktionell infrastruktur.. Hur tänker dom?!

Det blir ju inte bättre när våra grannar Östergötland sabboterar med en transpotrtpolitik via sitt länstrafikbolag som skapar fler murar till sin omvärld!! Se: http://www.ostgotatrafiken.se/
Östgöta tarfiken har numera en VD direktrekryterad från politiken Paul Håkansson- känd antitågprofilerad kille som således har huvudasvaret på trafikplaneringen i Östergötland och servar den politiska styrelsen med underlag…

Nu är landstinget huvudman för länstrafiken och har att ge direktiv om man anser att det inte fyller gemensamma intressen noteras tex att vi har ett framgångsrikt samarbetsavtal inom Hälso och sjukvårdsregionen Kalmarlän- Östergötland- Jönköping det är många miljoners avtalspengar som det samverkas kring. Det vore en självklarhet att man även inom interregionaltrafiken tar sitt drift och resandeansvar.

Det finns bokstavligen många ”andliga” Östgötar i Kalmatr län– men bemötandet för öppnare gränser lyser med sin frånvaro här krävs skärpning för framtiden, näringsliv och folket förutsätter ett komfortresande som är driftsäkrat oavsett vilka VDar eller politiker som sitter framför ratten!!

Ostlänken är en stor investering som är till gangn för oss alla- se då till att vi har möjlighet att nå den på ett lika smidigt sätt som en uppgradering av Tjust och Stångedalsbanan förtjänar!!
http://www.ostgotatrafiken.se/Om-oss/OstgotaTrafikens-styrelse/
http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2013-01-09–infrastrukturministern-oppnade-transportforum.html

Bygdernas kraft och politikens makt

Det är inte bara lantbrukarna dessa platssolidariska landsbygdsentreprenörer som är besvikna på Centern, även deras miljövänner som stolt kämpade under kärnkraftsomröstningen 1980 blev gruvligt besvikna på Maud Olofssons totala brist på respekt för sina väljare när hon slängde ut energipolitiken med alliansbadtunnan.. Tommy Hammarström skriver i Expressen om det bistra faktum att;
”Varje år sedan 1983 har i genomsnitt över 1 100 mjölkgårdar klappat igen, och antalet mjölkkor har på trettio år minskat med hälften, från 661 000 djur till 348 000 djur.”

Läs mer:
http://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/centern-har-overgivit-oss-pa-landsbygden/§

Det finns anledning till oro över utvecklingen med Alliansregeringen, när Moderaterna äntligen levererade en revidering av utjämningssystemet så gjorde man det efter att först ha köpt in sig med dyra skattepengar i de välnärda stadsnära (M) kommunvalkretsarna som levt gott på snefördelningen. I Moderatledda Västerviks kommun, som har en för Södra Sverige unikt stor geografi ( största kommunen söder om Dalälven), beslutade man att lägga ned ytterligare 2 landsbygdsskolor innan jul summan avyttrade landsbygdsskolor är nu 8 under Moderaternas tid vid den kommunala makten… Trots det är kommun ekonomin inte i balans… Frånvaron av basservice för boetableringar är inte alltid ett framgångsrecept.. Som landsbygdskommun skall vi med redan högt skattetryck medfinansiera infrastruktur oc geografiska utmaningar för basservice..

”Men i Stockhol myser man : Norman hittade lösningen i form av en miljard statliga skattekronor. Utredningens förändringar ska genomföras, men Täby, Danderyd och åtta andra välmående kommuner kommer att kompenseras rundligt. Rejäla ersättningar till de som redan har det bäst, en formel för moderat politik. Enligt finansmarknadsminister handlar det om ”drivkrafter för tillväxt”.
I verkligheten betyder det att alla, via staten, får betala för att de tio kommuner som har den rikaste befolkningen ska kunna fortsätta att hålla en låg skatt och en generös service till sina välmående medborgare.Och att vi alla dessutom får betala för att undvika dålig stämning i det moderata partiet.
Det borde inte vara rimligt, inte ens för en moderat finansmarknadsminister. ”

Patetisk är det när vi tex i Kalmar län inte ens får infrastrukturmedel värda namnet för att klara den eftersläpning på banunderhåll och elektrifiering som vi så väl behöver – den Stockholms Miljarden skulle ge Kalmar län en fantastisk spinnoff effekt för alla de landsbygdsföretag och människor som faktiskt levererar såväl livsmedel, energi som människor till storstadsregionerna…

Läs :http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article15958195.ab

På väg i Svensk land och Glesbygd…

Biogasbuss-KLT Kalmar län

Biogasbuss-KLT Kalmar län

Landsbygden är till stora delar beroende av transporter.

Nästan alla transporter i vårt land börjar eller slutar på en liten väg.

Bilen är och kommer att vara landsbygdens primära sätt att nå närmaste affär, skola eller arbetsplats även med en utbyggd kollektivtrafik

Det är en ödesfråga för dem att samhället lyckas bryta beroendet av fossila drivmedel som bensin och diesel. Men i detta ligger också en utmaning att skapa smarta transportstråk med mötesplatser för att ställa bilen eller släpet och resa vidare tillsammans i ett annat fordon eller trafikslag som båt, buss eller tåg.

De flesta råvaror i form av mat,timmer,mineral börjar sin resa med åkerinäringen som ofta är landsbygdsentreprenörer med en stor geografisk arbetyta. I många av dessa företag pågår ett aktivt miljöarbete för att minska bränsleförbrukningen. Vi vill ha lika villkor för åkerinäringen genom att även utländska åkeriföretag skall omfattas av lastbilsskatt när de kör i Sverige.

Plötsligt stigande oljepriser eller sämre tillgång på olja kommer annars att drabba just landsbygden och dess verksamheter allra hårdast.

Detta hot är också landsbygdens möjlighet då de flesta av de nya gröna bränslena kommer tillverkas på landsbygden.

Klimatomställningen ger både trygghet och arbete på landsbygden

 

Kolla även in : 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Miljo/Biogas_nya_substrat_fran_havet/

http://www.sunfleet.com/?gclid=CIac_pGN0rQCFS56cAodkTgAjw

http://www.gronabilister.se/

http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/om-oss

Flygande planer – hållbarheten var är den ?

Med den moderatledda, tillika centerstödda alliansregeringen har takten på de klimatpolitiska åtgärderna i Sverige klingat av.

Vi känner  stor oro inför den nya kollektivtrafiklagen!

I dagarna presenterades en rapport från German Watch och Climate Action Network som tydligt visar att Sverige tappar på den internationella klimatrankingen, från plats 10 till 34 under alliansens tid vid makten. Det saknas uppenbarligen både vilja och förmåga att införa och leverera klimatstyrande åtgärder för att minska utsläppen.
Miljöpartiet har under lång tid, utan att få gehör, pekat på åtgärder som skulle vara klimatsmarta och samtidigt generera mervärde i form av nya jobb. Bristen på järnvägstransporter är den senaste i en lång rad indikatorer som sänker Sveriges klimat- och miljöranking. Nedläggning av järnvägtransporter i Sverige hamnar nu på vägarna i stället och orsaken går att direkt härleda till regeringens höjda banavgifter, avreglering av terminaler och ovilja att seriöst satsa på järnvägens underhåll och utbyggnad. Detta drabbar menligt våra företag och medborgares möjligheter att göra klimatsmarta val för sin verksamhet i sin vardag.
Sjöfarten är en viktig del för ett kustlän som vårt, men även här brister engagemanget från regeringen. Krav på minskad svavelhalt i bränslet kommer sannolikt att ställas internationellt 2015. Att vidta åtgärder mot långtradartrafiksutsläpp så att inte kraven på sjöfarten leder till konkurrensnackdelar för sjöfarten vore prioriterat om man vill styra utvecklingen klimatsmart. Att framtidens sjöfart kommer att vilja ha biogasdrivmedel är en tydlig signal – våra hamnar i länet kommer att kunna vara pionjärer för att erbjuda tankning av gas – om gasproducenter finns förstås . Att växla upp samhällsomställningen till 100 procent förnyelsebart med EU-medel och riktade projekt ger samhället och näringslivet vinster utöver kapital. Det handlar om image, profilering och kompetens som vårt län har klara för­- delar av nationellt och internationellt.
Som miljöpartister känner vi stor oro inför den nya kollektivtrafiklagen. Lagen innebär att det står företag fritt att etablera kommersiell kollektivtrafik. är en omvänd ”Robin Hood-politik” där man kan plocka russinen ur kakan och lämna lågtrafikerad landsbygd där hän. Vi vill ta ett aktivt ansvar för kollektivtrafiken med noder av olika trafikslag som samverkar för att företag och människor ska kunna resa klimatsmart med bästa bränsle sett ur produktion och hållbarhet. Miljöpartiet i Kalmar län tar aktivt miljö- och klimatansvar när vi prioriterar kollektivtrafikuppdraget till just väg och järnväg som lagen säger och det miljömål för fossilbränslefri kollektivtrafik i Kalmar län 2020.
Flygplatser kan inte underskottsfinansieras av det kapital som öronmärkts för en fungerande regional infrastruktur för kollektivresande. Det handlar inte om att lägga ner flygplatser utan det handlar om att hushålla klimatsmart med gemensamma medel och det står vi för. Vi hoppas att Johan Persson och hans kompisar i Kalmar inte dras med i det blå och alliansregeringens negativa spiral av kontraproduktiva miljö och klimatåtgärder. Det vore synd på en rödgrön framgångsresa för innovation, hållbar utveckling och entreprenörskap som baserar sig på värderingar om att förorenaren betalar och samhället har ett ansvar att gå före i omställning för människa och miljö.

Akko Karlsson – regionalt språkrör, Västervik

Lisa Wanneby – regionalt språkrör, Oskarshamn

http://www.barometern.se/reagera/debatt/flygande-planer-for-hallbar-framtid(3179940).gm

Grisar, kids som tar sprit och köpfridag!

 

GRIS!

Att vara resande har sin upplevelser bra och mera lärande sådana… På vägen hem från Stockholm och partistyrelse sussade jag gott på tåget till Norrköping för att sedan ta bilen hem till Lofta. Med headset i örat diskuterades lite texter när jag uppmärksammas på alla rödljus längre fram på E22an… Avslutar samtalet och slår på varningsljusen … En bil i diket en annan framför och så lagom mycket folk i mörka kläder utan reflex på den enfiliga vägen. Så ser jag den – en fet gris ligger o sprattlar på vägen…

Så jag tar av åt sidan och stannar bilen, och uppfattar att bilen i diket tvärbromsade / girade ( låg för nära förstabilen) ner i diket efter det att första bilen smällt med grisen som nu låg halvdöd på asfalten. Öppnar bagagen och sätter på mej reflexvästen som jag köpte för några år sedan men aldrig använt. Konstaterar irriterat att man dödar inga grisar med  fälgkors- ingen av oss hade yxa att klubba med utan nu fick vi på säkert avstånd vänta in antingen lokal jägare eller polis för att ge den stackaren nådastöten.  Vi får ialla fall upp bilen i diket med gemensamma krafter , så att trafiken kan smita förbi.

Vi sätter ut en triangel framför grisen på ett par meter och strax kommer en långtradare som blockar upp trafiken. Det blir snabbt köer på den vajrade enfiliga E22an och hör hur bilister tvärnitar när de förstå att det är trafikjam….

Efter en 30-40 min har ialla fall grisen lämnat jordelivet och vi kan dra ner den i diket  och släppa på trafiken och jag får rulla hem första kvällen hemma före 22. oo även om det blev med endast en kvarts marginal.

SPRIT!

Får en chock när jag kommer på dottern att tulla sprit …. Inköpt Rysssprit för mina roslikörs ambitioner under sommarhalvåret samt höstens slånbärsdito… Vi snackar 43 % här…

Gissa om jag blev lättat när tullandet är för desinfektion ungen står alltså och häller sprit på en trasa för att ”säkra tangentbordet” till datorn- du vet väl hur snuskigt det är med bakterier mamma påpekar dottern !

Misstänker starkt att hon syftar på min benröta i sommras…

– Herregud säger jag då har det här att göra med din praktik på sjukhuset eller när kom du på det ?

-Men hallå det vet man ju att mobiltelefoner och tangentbord är ju bakteriefällor, jag brukar ju använda alsopspriten men visst sjukhuset där kör vi 24-7  vet du  påpekar dottern självklart.  Hygien rutinerna förebyggande bakteriesmitta har satt sig på en veckas prao- 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan skall man sprita för att undvika smittspridning och då får morsan ta att den där Ryska vodkan till sommarens rosen likör får stå till tjänst för tangentborden.

Ja -vad kan jag säga stolt mor till handlingskraftig dotter ( minns också när hon kraschade rutan vid typ 10 års ålder för att komma in) men det är en annan historia. Kommer dra den här historien på personaldeligationen nästa vecka !

KÖP FRI DAG !

Steg ett – åk inte till köpcenter då undviker man mycket onödigt konsumerande. Ska du handla för du verkligen behöver köp REKO-EKO mat eller prylar men tänk efter före. Ett annat sätt är att gå på auktion eller Loppis eller som våra gröna vänner i Oskarshamn fira Miljöpartiet 30år med tårta och kombinerar med gratis loppis på Flanaden i Oskarshamn.

Läs mer på : http://www.nyheterna.net/nyheter/oskarshamn/taenk_till_innan_du_handlar_julklappar

Lisa Wanneby finns också på bloggen läs mer på :http://mpwanneby.blogg.se/

Bra jobbat MP Oskarshamn, själv var jag hemma på kvalitets tid och oshoppade men tog byrunda med grannen , fixade i trädgården och vinterpyntade med ris och dörrkransar. Livet är ganska hanterbart och de bästa stunderna är köpfria och gratis !