Landskap i förändring

DSC_0548

Rädda tallskogen, stoppa landskapsförändringen!

Just nu pågår den största landskapsförändringen i manna minne, utan att någon reflekterar. Det är länets karaktärsskogar av tall, med markbädd av lingon och blåbärsris, som just nu i en rasande takt huggs ner och ersätts med artfattig granplantage.
Grundproblemet: det sätts för mycket gran där det egentligen borde sättas tall
Konsekvenserna kan vi redan ana ur ett ekosystemsperspektiv här i Kalmar län. Den faktiska förlusten av tallskog är nu 11% per år, med förödande konsekvenser för flera arter. Den årliga arealförlusten, blir om det fortsätter i samma takt, ca 80 000ha av länets produktiva skogsmark, om ca 700 000ha. Påverkan slår även på industri och näringsliv som behöver tall och löv i sin produktion.

Orsak till problemet: jakt- och skogsbruket är obalanserat
Jakt- och skogsbruksintresset måste göra gemensam sak. En sund viltstam i balans med skogens ekosystem måste till. För orsaken är högt betestryck från klövvilt, både älg och rådjur som betar på tallen och driver markägarna till att plantera gran. Om fler istället vågade satsa på tall, desto mindre blir trycket på varje plantering och därmed skulle vi återfå sunda slaktvikter på älg. (Idag skjuter vår jägarkår kalvar med ”kriminell slaktvikt” om 42kg, normal slaktvikt borde vara 80kg. Senaste älg inventeringen visar att 44% av den tallskogsmarken, har ställts om till annat trädslag. Ett skogsbruk som bejakar tallskog och inslag löv ger en rikare skog både för naturintresset som för jakt- och skogsbruket.

Balans på viltet och en skog som anpassad för vårt landskap = mera tall helt enkelt!
Värna landskapsbilden, viltet och mångfalden, se allvaret och gör gemensam sak regionalt. Detta är min uppmaning till LRF, Jägarförbundet, Skogsbolagen och Naturskyddsorganisationer som kan göra skillnad och vända utvecklingen. Denna insikt ger jag nu till regionförbundets arbetsutskott och Landshövdingen för beaktande. Till vår hjälp har vi skogsstyrelsens faktaunderlag, dags att göra om och göra rätt.

Akko Karlsson (MP)
Vice ordförande i Regionförbundet med ansvar miljö
Partistyrelseledamot med ansvar Gröna Näringar jakt och viltvård

Även i Barometern och VT

http://www.barometern.se/debatt/radda-tallskogen/
http://www.vt.se/opinion/stoppa-landskapsforandringen-8147518.aspx

Annonser

Skydda tamboskap och husdjur

Hjortedvargen
Debatt Rovdjurspolitik

Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara!

Den allmänna jakt på varg som pågått den senaste tiden har föranletts av en debatt som sedan många år är polariserad. Tyvärr har delar av de senaste årens rovdjurspolitik bidragit till att förstärka intressekonflikten då den i första hand tagit avstamp i jakten och hur många vargar som skall skjutas var och när. Istället måste vi vända frågeställningen till att handla om hur vi kan minimera de konflikter som uppstår när människa och varg lever i samma område.

Miljöpartiet tar frågorna kring konflikter mellan rovdjur och rennäring, tamdjurshållning och hot mot husdjur på största allvar. Vi anser att mer resurser bör läggas på att förebygga viltangrepp. Vi vill öka ersättningarna och se till att fler som vill får möjlighet att upprätta rovdjursstängsel. Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara.

I den mån jakten präglar diskussionen inom rovdjurspolitiken bör fokus vara att rikta jakten mot vargar som gjort skada. Med ett ökat antal vargar är det naturligt att det bör bli lättare att få tillstånd för skyddsjakt. Jakt som riktas mot de vargar som angriper tamdjur kan bidra till att angreppen minskar. Färre tamdjursangrepp kan leda till ökad acceptansen för vargen samtidigt som allmänhetens acceptans för jakten ökar. En utökning och utveckling av nya former för sådan jakt tror vi kan vara en framkomlig väg för att komma ifrån de alltmer polariserande konflikter som präglat vargdebatten de senaste åren.

Det ger oss också möjlighet att i den fortsatta utformningen av rovdjurspolitiken ha som utgångspunkt att vargen och de andra rovdjur som finns i Sverige är en del av vår natur. Bedömningen av vad som är ett livskraftigt bestånd av varg bör göras av expertmyndigheter och bred forskning istället för politiserande beslut sprungna ur en polariserad debatt.

På så sätt kan vi också få ordning och reda bland reglerna för vargförvaltning. I längden är det ingen som gynnas av beslut med oklar rättslig status som tas fram och tillbaka i sista minuten. Turerna kring vargjakten i Värmland och Örebro är ett tydligt exempel på det. Först stoppades jakten med en dags varsel av förvaltningsrätten. Det är, oavsett åsikt om licensjakt på varg, inte ett acceptabelt förfarande för de personer som anpassat och planerat inför den jakt som aviserats tillåten. Kort därpå hävde kammarrätten beslutet varpå EU kommissionen inte var sen med att kritisera den jakt som pågår.

Med en rovdjurspolitik som utgår ifrån att tamboskap och husdjur ska skyddas och med fokus på biologisk mångfald kan vi hoppas på en mer sansad debatt. Förhoppningsvis kan vi också slippa den turbulens som turerna kring vargjakten präglats av de senaste åren.

Akko Karlsson (MP)
Partistyrelsen ansvarig för Gröna Näringar samt Jakt och Viltvård

Emma Nohrén (MP)
Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Stina Bergström (MP)
Riksdagsledamot Värmland och miljöpolitisk talesperson

Biobaserad ekonomi om kraften i Gröna Näringar

FoU

FoU


Igår var jag i Stockholm på temat:
Hur kan forskning och innovation lyfta de gröna näringarna?
Det var Kungliga Skogs- och Lantbruks akademin, LRF samt Stiftelsen för Lantbruksforskning som samlat branschen och intressenter för en mycket inspirerande och angelägen dag.

I min roll som Miljöpartiets partistyrelseledamot med ansvarsområde Gröna Näringar, Energi och Näringsliv är det självklart att delta på den här typen av workshops.

Det var fullsatt i LRFhuset och efter att ha hälsat runt inser jag att jag är ENSAM att representera politiken- vilket är mycket graverande för politiken i tider av köttskattsdebatt, klimathot, försörjningsgrad, energiomställning och behovet av levande bygder …

I mitt stilla sinne funderade jag vart ”alla” Centerpartister höll hus en dag som denna?
Kanske har de inte hämtat sig från kommundagarna och arbetet med partiprogrammet…
Partiprogram blir aldrig bättre än vad politiken levererar – det är en utmaning att inte sälja ut sina hjärtefrågor för att röstoptimera…

Jag hoppas LANDSBYGDEN och de GRÖNA NÄRINGARNA blir en valfråga 2014- det förtjänas att lyftas upp i den nationella församlingen just för att det kommer spela roll hur väl vi kan ställa om till Biobaserad/ förnyelsebar ekonomi som inte har spekulation och luftslott som grund utan just bärs av väl förvaltade mylligajordar…

Konstaterar att ett jordbruksföretag idag i snitt har 4 olika grenar/ verksamheter kopplat till näringsverksamheten. Vi se två sidor av samma mynt dvs stora industrijordbruk med skalfördelar (och risker) och samtidigt en mycket småskalig men exklusiv utveckling med högt förädlingsvärde lokalt. De är i sig inte konkurrenter utan två modeller för lokalt producerade livsmedel, biomassa och tjänster/ service.

Självbilden måste stärkas- Gröna Näringar är väl förvaltat en framgångsfaktor för landet och för utveckling av nya substrat och innovationer som kan föra oss från det fossilbaseradeberoendet…
Forskning och innovation inom Gröna näringar inte minst på livsmedelssidan och för produktutveckling tex för ökat förädlingsvärde på biprodukter behövs.
Imponerande att se hur skogsnäringen verkligen vunnit mark på sitt visionsarbete och lyckats växla upp medel både från näringslivet och forskningsfonder.

Gröna näringar är en strategisk del för livsmedelsförsörjning och energiproducenter som minskar landets sårbarhet i en tid med klimatförändringar och peakoil.. Regionalpolitiskt är gröna näringar ett nav för levandebygder, arbetstillfällen, landskapsvård och för utveckling av förädlingspotential lokalt/ regionalt. Fler ”cross over” träffar där branscher möts och brainstormar på innovationsområdet kan bli en riktig spännande process framöver.

Vi måste också inse att ekosystemstjänster är viktiga, att det även måste finnas en hänsyn om att värna fredade zoner av jord och skog just för att hålla ett långsiktit bevarande för arter och habitat. Ett ohejdat materialuttag fungerar inte…

Läs mer:
http://www.mp.se/politik/mat-och-jordbruk
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Utlysningar/Riktad-satsning–En-biobaserad-samhallsekonomi/
http://www.lrf.se/
http://www.lantbruksforskning.se/
http://www.ksla.se/

In i skogens djup

In i skogens djup

In i skogens djup

Skogen som resurs och egenvärde

Sverige är i dag i hög grad ett skogsland tack vare den återplanteringsskyldighet som infördes i början av förra sekelskiften (1903) med den då unika återväxtlag som föreskrev att ”-den som avverkade skog var skyldig att anlägga ny skog genom sådd eller plantering eller genom naturlig föryngring.¨

Orsaken var att sågverken och bruken hotade att avskoga Sverige som nation, läget var mer eller mindre akut… Det sägs att i  min hembygd Lofta kunde man se 7 kyrksocknar bort pga alla kalhyggen i slutet på 1800talet…

Läs mer på : http://www.skogsstyrelsen.se/

Redan långt innan vi blev bofasta var det genom skogens jaktbara vilt och samlandet av skogens frukter och bär som gav oss livsnödvändig föda och material.

Skogen är viktig både för den biologiska mångfalden,som råvara för skogsprodukter, energi och som rekreationskälla.

Miljöpartiet de gröna verkar för ett skogsbruk som tar tillvara alla dessa intressen- vilket i sig är en utmaning…

Vi stödjer och uppmuntrar forskning och start av företag för att utveckla nya högkvalitativa och miljövänliga produkter och tjänster ur skogen med den varsamhet som krävs för att säkra ekosystemtjänster, habitat för biologiskmångfald och trädkontinuitet i hela landet.

Idag ser vi hur arelaavsättningen av skog sker i Norra Sverige, där mängden arter är låg emedans Södra Sverige tenderar att bli ett skogsindustrilandskap med artutrotning som konsekvens. Många har pekat på just regeringens bristande insikt mellan kvantitet kontra kvalitet..

Läs mer från Naturskyddsföreningen:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/det-behovs-en-ny-skogspolitik

I omställningen till 100% förnyelsebart ingår en naturlig minskning/ effektivisering  av konsumtionen på energi, det är direkt nödvändigt för att klara marknyttjande på hållbara grunder såväl i skog som odlingsbygder. Tänk också på de fibrer och materia som skall ersätta alla dessa fossilaplaster som vårt samhälle dignar under…

Ojnareskogen2012

Ojnareskogen 2012

Ojnareskogen och Urbergsgruppen visar på hur det kämpas för skog när den prioriteras ner av industri intressen..

https://www.facebook.com/ojnareskogen

https://www.facebook.com/pages/Urbergsgruppen/334147206681704

http://www.faltbiologerna.se/

Fätbiologerna och alla de människor som under flera årkämpat, blev onekligen 2012 års miljöhjältar just för moralen i att peka på hål i lagstiftningen och rättsprocessen…

Fler kampanjer mm

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/hit-gar-pengarna

Därför älskar vi bönder !

Därför älskar vi bönder!

Därför älskar vi bönder!

Kraften i myllan !

 

Brukande av marken är en av de allra mest omvälvande förändringarna i mänsklighetens historia som skedde redan under Yngre stenåldern eller Neolitikum. Med brukandet av jorden gick vi från nomadfolk (jägare/samlare) till en mer bofast struktur med domesticerande och uppfödande av husdjur och boskap.
Jordbruket, skogsbruket och fisket är mycket betydelsefulla GRÖNAnäringar i Sverige. De är viktiga för vår försörjning av livsmedel och råvaror som en del i vår nationella samhällsekonomi och för vår sysselsättning, landskapsvård och för vårt välbefinnande.

Därför måste dessa näringar värnas och utvecklas på ett sätt som skapar förutsättningar för stabila och välmående ekosystem i jord-, skog- och vattenbrukandet, till glädje och nytta för människor och behovet av mat och råvaror idag och för kommande generationer.

 

Läs mer på:

http://www.sverigessmabrukare.se/

http://www.skogsstyrelsen.se/

http://www.slu.se/sv/

http://www.lrf.se/

Grisar, kids som tar sprit och köpfridag!

 

GRIS!

Att vara resande har sin upplevelser bra och mera lärande sådana… På vägen hem från Stockholm och partistyrelse sussade jag gott på tåget till Norrköping för att sedan ta bilen hem till Lofta. Med headset i örat diskuterades lite texter när jag uppmärksammas på alla rödljus längre fram på E22an… Avslutar samtalet och slår på varningsljusen … En bil i diket en annan framför och så lagom mycket folk i mörka kläder utan reflex på den enfiliga vägen. Så ser jag den – en fet gris ligger o sprattlar på vägen…

Så jag tar av åt sidan och stannar bilen, och uppfattar att bilen i diket tvärbromsade / girade ( låg för nära förstabilen) ner i diket efter det att första bilen smällt med grisen som nu låg halvdöd på asfalten. Öppnar bagagen och sätter på mej reflexvästen som jag köpte för några år sedan men aldrig använt. Konstaterar irriterat att man dödar inga grisar med  fälgkors- ingen av oss hade yxa att klubba med utan nu fick vi på säkert avstånd vänta in antingen lokal jägare eller polis för att ge den stackaren nådastöten.  Vi får ialla fall upp bilen i diket med gemensamma krafter , så att trafiken kan smita förbi.

Vi sätter ut en triangel framför grisen på ett par meter och strax kommer en långtradare som blockar upp trafiken. Det blir snabbt köer på den vajrade enfiliga E22an och hör hur bilister tvärnitar när de förstå att det är trafikjam….

Efter en 30-40 min har ialla fall grisen lämnat jordelivet och vi kan dra ner den i diket  och släppa på trafiken och jag får rulla hem första kvällen hemma före 22. oo även om det blev med endast en kvarts marginal.

SPRIT!

Får en chock när jag kommer på dottern att tulla sprit …. Inköpt Rysssprit för mina roslikörs ambitioner under sommarhalvåret samt höstens slånbärsdito… Vi snackar 43 % här…

Gissa om jag blev lättat när tullandet är för desinfektion ungen står alltså och häller sprit på en trasa för att ”säkra tangentbordet” till datorn- du vet väl hur snuskigt det är med bakterier mamma påpekar dottern !

Misstänker starkt att hon syftar på min benröta i sommras…

– Herregud säger jag då har det här att göra med din praktik på sjukhuset eller när kom du på det ?

-Men hallå det vet man ju att mobiltelefoner och tangentbord är ju bakteriefällor, jag brukar ju använda alsopspriten men visst sjukhuset där kör vi 24-7  vet du  påpekar dottern självklart.  Hygien rutinerna förebyggande bakteriesmitta har satt sig på en veckas prao- 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan skall man sprita för att undvika smittspridning och då får morsan ta att den där Ryska vodkan till sommarens rosen likör får stå till tjänst för tangentborden.

Ja -vad kan jag säga stolt mor till handlingskraftig dotter ( minns också när hon kraschade rutan vid typ 10 års ålder för att komma in) men det är en annan historia. Kommer dra den här historien på personaldeligationen nästa vecka !

KÖP FRI DAG !

Steg ett – åk inte till köpcenter då undviker man mycket onödigt konsumerande. Ska du handla för du verkligen behöver köp REKO-EKO mat eller prylar men tänk efter före. Ett annat sätt är att gå på auktion eller Loppis eller som våra gröna vänner i Oskarshamn fira Miljöpartiet 30år med tårta och kombinerar med gratis loppis på Flanaden i Oskarshamn.

Läs mer på : http://www.nyheterna.net/nyheter/oskarshamn/taenk_till_innan_du_handlar_julklappar

Lisa Wanneby finns också på bloggen läs mer på :http://mpwanneby.blogg.se/

Bra jobbat MP Oskarshamn, själv var jag hemma på kvalitets tid och oshoppade men tog byrunda med grannen , fixade i trädgården och vinterpyntade med ris och dörrkransar. Livet är ganska hanterbart och de bästa stunderna är köpfria och gratis !

November

Minns i november brukar det ju heta i visan..

Reflekterar över tingens ordning ; Grekland som kämpar med sin bankrutta ekonomi http://www.dn.se/ekonomi/bankman-kan-bli-premiarminister och alla de extremväder som skapar samhällskaos i bla Thailand och Italien. Flertalet av våra kommuner och landsting sitter dessutom med sina budgetar och försöker få inkomster och utgifter att gå ihop. Noterar att en relativt okände ekonomen Papademos var biträdande chef för ECB mellan 2002 och 2010. Innan dess var han chef för den grekiska centralbanken, där han övervakade landets inträde i eurozonen. Nu föreslås han bli Greklands nye president. Lite komiskt är det allt med ekonomerna, bankerna  och samhällets vendettor..

Min hemkommun Västervik är på deken rent ekonomiskt varför är lite otydligt då de sk ” besparande privatiseringarna” redan bokförts som kommande vinster trots att de lyser med sin frånvaro. ” Kreativ bokföring kanske”? Vårt moderata kommunalråd Harald Hjalmarsson får med sin allians svårt att hävda framgångsfaktor i rådande läge, budgeten har gått back under deras tid vid rodret  2008. 2009, 2010 och det aviseras för ytterligar ebb i kassan om ca 50 miljoner kronor…

Den annars så lojale något självgode  PRmegafonen tillika ledarskribenten på lokalbladet  Ola Mårtensson börjar tröttna på siffrorna : http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=6145680. Insiktsfullt kan man tycka så här efter ett antal år av ekonomisk kräftgång.

Utmaningen nu oavsett parti är att vända trenden, det är ett tungt arbete men Harald med vänner måste nog räkna med lutbad- att som sist bara planka oppositionens 21 av 22 inspelade förslag duger inte om man är regeringsbärande parti nationellt och lokalt.

Västervik kan bättre och det borde vara en stabilare ekonomi inom de  kommunala verksamheterna, det blir lite som hela havet stormar med destruktiva akutasparkrav som bara skapar frustration och oro. Noterar att Almviksiddrottshall läggs i malpåse- ingen betalar nämligen hyra för denna efter skolnedläggningen. Skolhus står nyu tomma på landsbygden och ungar skjutsas hit och dit.

Efter helgens varghets- det visar sig vara åsiktsregistrering ”on line” där kopplingar till jägarkåren inte direkt imponerar på någon. Kryp ur hålorna och ta samtalen på ett öppet och moget sätt kring svensk rovdjurspolitik och biologisk mångfald! Miljöpartiet står upp och deltar gärna i dessa samtal och har full respekt för att man har olika åsikter i frågan . Vi kommer även att fördömma åsiktsregistrering, hot och vandalism mellan människor och grupper i samhället. Att som i fallet ”Ånge” sabbotera däck, kasta sten etc skapar bara förakt  och ger ingen grund för trovärdighet.

På en sluten facebookgrupp har framkommit närmast manisk hets i vargfrågan- konstaterar glädjande att jag inte hade några ”vänner” i detta forum men bekymmras av ”klimatet”. https://www.facebook.com/groups/Vargpolitik/ Positivt är att flera lämnat nätverket sedan det blev allmänt känt om dess existens och hårda debattklimat samt kopplingar till just identifiering och åsiktsregistrering av menigsmotståndare. Vi måste alla stå upp och värna såväl yttrandefrihet som föreningsfriheten men även ryta till när det tar former som skadar andra och trasar just yttrandefriheten i former av ”skrämsel propaganda”.

Läs mer om aktuell vargdebatt:

http://www.jaktojagare.se/jakten-pa-kynnavargen-installd

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.414040/kynnavargen-kan-fa-frist-i-helgen

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=21645

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/rovdjur/vargjakten-2011/