2018

2018

Nytt år och återkomst till bloggen,  det händer ju saker varje dag både globalt och lokalt .

2018 är valår här hemma i Sverige , vi kan se tillbaka på en utmanande mandatperiod i regering med allt vad det innebär.  Vi kan konstatera att gröna behövs för att dra klimat och miljöarbetet framåt. På regionala planet har vi nöjet med framgångsrikt grönt samarbete i både landsting och region vilket ger förutsättningar för avtryck.

Visste Ni tex att vi i landstinget har energikrav om 50kwh/kvm när vi upphandlar för byggnation.. Energismart och sparar pengar på driften över 100miljoner sedan vi gröna satt fokus på klimat/miljö som offentlig aktör -Stolt !

Som Vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län har jag haft nöjet att vara ordf i vårt internationella samarbete i Östersjöregionen Euro Region Baltic (ERB) under 2017. Ett viktigt arbete inte minst på tema vattenförsörjning i klimatförändringarnas spår.. extremväder med ömsom torka ömsom översvämningar sätte samhällen på prov…

Jag har även nöjet att vara ordförande i länets klimatkommission i länet och särskilt roligt att vår nya landshövding Thomas Carlzon har visat stort engagemang för detta arbete . 2017 års solrospris gick till Jägareförbundet för klimatsmart kött och som en av våra största forskningsassistenter i fält som följer skogens och viltets förändringar i klimatförändringarnas spår, ett arbete som många inte ser. Även Lasse med familj, på Saxnäs camping -Öland , blev prisad för aktiva klimatåtgärder på tema vatten när de ställde om till havsvatten istället för det bristande dricksvattnet till poker och toaletter .

På kommunalnivå har vi ett samarbete mellan S, C och MP och i den rollen är jag förste vice i Miljö och byggnadsnämnden. En del i omställningen är att vi nu har avgiftsbefriat bygglovsavgiften för solceller på privata tak  , 100% förnyelsebart är målet och solen bidrar onekligen till att nå de målen utveckligen går framåt check ! På förekommen orsak deltar jag dock aldrig i ärenden som berör Västrviks Bostads AB .. Se nedan ..

Stor omställning är det att vara åt på deltid på jobbet på Västerviks Bostads AB, med den fantastiska uppgiften att vara verksamhetschef på Västerviks Teater och Konferens Med tre fantastiska medarbetare och en stadsteater som erbjuder något för alla , kultur berikar tankar och människor 😉

Återkommer med en summering om varför det blev paus och vad framtiden har i sitt sköte 😉

 

#akkomp #regionförbundetkalmarlän #klimatkommissionen #jägareförbundet #ERB #MP #klimat #miljö #Västervik #Solel #landstingetkalmarlän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Vatten och gröna jobb eller hugga i sten…

Öppet brev till riksdagsbänken Kalmar län och vår regeringskollegor i Socialdemokraterna i synnerhet.

bland (6)

Vatten, gröna jobb eller hugga i sten?

Öppet brev till riksdagsledamöter från Kalmar län och då särskilt till våra regeringskollegor i Socialdemokraterna. Ska ett av Sveriges mest unika och skyddsvärda naturområden förvandlas till ett kalkbrott? Eller ska områdets natur bevaras och användas för att stärka den växande turismnäringen och säkra vattenförsörjningen på Norra Gotland? Det är kärnfrågan i diskussionen om den riksbekanta Ojnareskogen på Gotland. Vad anser ni @HåkanJuholt, @KristerÖrnfjäder, @LenaHallengren samt övriga ledamöter från M, C och SD som sitter på Sveriges riksdagsbänk?

Turismen är en av Sveriges snabbast växande branscher. Sedan år 2000 har sysselsättningen i turismen ökat med drygt 30 procent och utländska besökares konsumtion i Sverige ökat med 160 procent. På Gotland sysselsätter turismen redan omkring 1 000 personer – många gånger fler än kalkindustrin. Och det är till stor del natur och kultur som lockar besökare till Gotland och skapar långsiktiga jobb som stärker lokalekonomin . Ni känner ju till att även vi i Kalmar län rider på vågen av kulturturism och besöksnäring – ni vet betydelsen av en attraktiv region!

Frågan om kalkbrytning ligger nu hos mark- och miljööverdomstolen, som inväntar till sista augusti för att få veta om regeringen tänker rädda området genom att ge det Natura 2000-status. Regeringen har alltså augusti månad på sig att fatta beslut om att naturvärdena och de långsiktiga arbetstillfällena ska prioriteras här. Att skövla Ojnareskogen skulle bara ge en tidsfrist på något årtionde- och det till ett alltför högt pris, i form av förstörd natur och allvarliga risker för sötvattensreservoaren Bästeträsk.

I fjol förklarade Stefan Löfven i radio att socialdemokraterna ”väljer en väg där vi kopplar ihop utveckling, bättre miljö och jobb. Om det uppstår en konflikt gör vi inget avkall på miljön.” Det är dags att visa det nu! Eller vad tycker ni socialdemokrater från Kalmar län?

”En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks.”

Det sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen. Vad säger ni, ska inte det få gälla på Gotland också?

Akko Karlsson (MP), Partistyrelseledamot ansvar gröna näringar
Vice ordförande Regionförbundet Kalmar län ansvar Miljö/ Östersjöfrågor

#http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.634872/ett-valdigt-gladjande-besked–forutsatt-att-det-stammer
#http://www.dn.se/nyheter/politik/striden-ar-over-ojnareskogen-raddas/
#http://www.dn.se/debatt/sjalvklart-att-regeringen-bor-ge-skydd-at-ojnareskogen/
#http://supermiljobloggen.se/

ping @PeterHögberg @wanneby @CarlSchlyter #Ojnareskogen #Bästuträsk #Nordkalk #Romson #Löven #Natura2000 #Vatten #Kalk #Miljö #Gotland #MP #Regering #Socialdemokraterna #Akko #Miljöpartiet #Kalmarlän

Landskap i förändring

DSC_0548

Rädda tallskogen, stoppa landskapsförändringen!

Just nu pågår den största landskapsförändringen i manna minne, utan att någon reflekterar. Det är länets karaktärsskogar av tall, med markbädd av lingon och blåbärsris, som just nu i en rasande takt huggs ner och ersätts med artfattig granplantage.
Grundproblemet: det sätts för mycket gran där det egentligen borde sättas tall
Konsekvenserna kan vi redan ana ur ett ekosystemsperspektiv här i Kalmar län. Den faktiska förlusten av tallskog är nu 11% per år, med förödande konsekvenser för flera arter. Den årliga arealförlusten, blir om det fortsätter i samma takt, ca 80 000ha av länets produktiva skogsmark, om ca 700 000ha. Påverkan slår även på industri och näringsliv som behöver tall och löv i sin produktion.

Orsak till problemet: jakt- och skogsbruket är obalanserat
Jakt- och skogsbruksintresset måste göra gemensam sak. En sund viltstam i balans med skogens ekosystem måste till. För orsaken är högt betestryck från klövvilt, både älg och rådjur som betar på tallen och driver markägarna till att plantera gran. Om fler istället vågade satsa på tall, desto mindre blir trycket på varje plantering och därmed skulle vi återfå sunda slaktvikter på älg. (Idag skjuter vår jägarkår kalvar med ”kriminell slaktvikt” om 42kg, normal slaktvikt borde vara 80kg. Senaste älg inventeringen visar att 44% av den tallskogsmarken, har ställts om till annat trädslag. Ett skogsbruk som bejakar tallskog och inslag löv ger en rikare skog både för naturintresset som för jakt- och skogsbruket.

Balans på viltet och en skog som anpassad för vårt landskap = mera tall helt enkelt!
Värna landskapsbilden, viltet och mångfalden, se allvaret och gör gemensam sak regionalt. Detta är min uppmaning till LRF, Jägarförbundet, Skogsbolagen och Naturskyddsorganisationer som kan göra skillnad och vända utvecklingen. Denna insikt ger jag nu till regionförbundets arbetsutskott och Landshövdingen för beaktande. Till vår hjälp har vi skogsstyrelsens faktaunderlag, dags att göra om och göra rätt.

Akko Karlsson (MP)
Vice ordförande i Regionförbundet med ansvar miljö
Partistyrelseledamot med ansvar Gröna Näringar jakt och viltvård

Även i Barometern och VT

http://www.barometern.se/debatt/radda-tallskogen/
http://www.vt.se/opinion/stoppa-landskapsforandringen-8147518.aspx