Mineralstrategi

kiruna 071

I dag refererar jag rakt av på ett angeläget tema om miljölagar och mineralstrategin:

Sverige behöver en långsiktig mineralstrategi

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Vi vill också utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige, skriver sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen och jag skickar en tacksamhetens tanke till Elisabeth Wanneby & Sofia Botorp som under åratal engagerat sig för natur och kulturvärden som hotas av gruvdrift och annat inte minst med Ojnareskogen som ”case”….

Här kommer den engagerade artikel:

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet.

Sju miljöpartister med Gustav Fridolin i spetsen
Regeringen kommer inom kort att presentera en mineralstrategi för att möta den ökade globala efterfrågan på mineraler.

Vi har inte sett strategin och vet inte vad den innehåller. Det är synd. En strategi som stakar ut framtidens riktning för såväl en stor del av svensk industri som nyttjandet av naturresurser, borde förankras parlamentariskt. Regeringen borde bjuda in till samtal om en blocköverskridande överenskommelse som bereder mark för livskraftig industri och långsiktigt hållbart resursutnyttjande – en överenskommelse som håller längre än mandatperioden.

Aldrig har intresset för att prospektera efter och bryta malm och andra naturresurser i Sverige varit så stort som i dag. 1980-talets gruvdöd har ersatts av en slags Klondykestämning. Med ett ökat exploateringstryck ökar också konflikten mellan olika intressen. Det blev inte minst tydligt i somras då det hettade till kring Nordkalks planerade kalkbrytning på Gotland och om de långt gångna planerna på en ny nickelgruva utanför Tärnaby.

I en mineralstrategi måste svåra avvägningar göras. Vi är rädda att regeringen tänker för snävt och för kortsiktigt. Det kan kännas tråkigt när entusiasmen är på topp och marknadspriserna skenar att tänka på skyddet av den biologiska mångfalden och rent vatten men det är absolut nödvändigt för att även kommande generationer ska ha en framtid.

En ohämmad exploatering av våra naturresurser hotar framväxten av nya långsiktigt hållbara arbetstillfällen inom exempelvis turismbranschen som är beroende av oförstörda fjäll, skogar och rena vatten som hotas. Vi måste också vara tydliga med att en växande gruvnäring inte får hota den samiska kulturen och rennäringen

Om vi ska kunna fortsätta vara ett land som framgångsrikt använder våra naturtillgångar för att skapa både ekonomiskt välstånd och livskvalitet så krävs ett regelverk som får oss att tänka mer långsiktigt. Den enda kraft som kan fastställa ett sådant regelverk är politiken.

Behovet av långsiktiga och tydliga spelregler är centralt inom all näringsverksamhet. Det gäller i synnerhet utvinning av naturresurser, men också för samhället i stort. Företag som vill prospektera efter naturresurser måste veta vad som gäller för att kunna få ihop sina kalkyler. Förutsägbarheten är lika viktigt för det omgivande samhället, kommuner, boende och företag.

Intresset för utvinning av naturresurser, mineraler, gas- och olja, i Sverige har drivits fram av prisökningen på råvaror till följd av den enorma tillväxten i Kina och andra länder. Knapphet har lett till konkurrens om råvarorna.

För att svensk industri långsiktigt ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen krävs att vi stimulerar framväxten av nya lösningar inom resurssnål produktion, ökad förädling, smarta material, och blir bättre på att ta vara på det som redan grävts upp.

Det kan till exempel handla ta vara på värdefulla mineraler som idag inte tillvaratas utan hamnar på varphögen vid utvinningen, så kallad ”waste mining” och genom att utveckla ”urban mining” – utvinning av de stora mängder metaller som ligger nergrävda under våra städer i form av gamla kablar och ledningar.

Vi måste bli bättre på att återvinna. För gruvbolaget Boliden har gamla kretskort från våra slängda mobiler och datorer har blivit en lönsam råvara. Vid smältverket i Rönnskär utanför Skellefteå utvinner man guld, silver och koppar ur elektronikskrot. Idag kommer cirka två tredjedelar av de 12-15 ton guld som produceras på Rönnskärsverket från elektronik.

Samhällets kostnader och de framtida kostnaderna för miljösanering och återställande efter att en gruva läggs ner måste bli en del av projektet. Vinsterna från gruvdriften måste vara med och betala för de skador som kan uppkomma. Miljöpartiet anser att en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning bör göras innan en gruva får öppnas. I en sådan vägs de samhälleliga vinsterna, såsom nya jobb och skatteintäkter, mot kostnaderna i form av exempelvis ny infrastruktur, förstörda naturvärden, samt återställningskostnader.

I Sverige tas det ut en så kallad mineralersättning för de mineral som bryts (dock ej vid kalkstensbrytning). Endast 0,05 procent av det beräknade värdet som utvinns går till samhället. Vi tycker att en större del av de naturresurser vi utvinner i Sverige ska komma samhället till del. Vi vill därför utreda formerna för att införa en gruvskatt i Sverige.

Sverige behöver en mineralstrategi för nya jobb och långsiktig hållbarhet. Strategin behöver balansera gruvnäringens och gas- och oljeindustrins intressen mot andra intressen. Rätt balanserad kan en sådan strategi både gynna framväxten av nya jobb inom utvinningsindustrin och andra branscher samtidigt som den skyddar den enorma rikedom av växt- och djurliv som gör Sverige till ett fantastiskt land att leva i.

LISA WANNEBY

språkrör, Miljöpartiet i Kalmar län

MATS DAHLBERG

ordförande, Miljöpartiet Norrbotten

ISABEL ENSTRÖM

regionordförande, Miljöpartiet Gotland

GUSTAV FRIDOLIN

språkrör, Miljöpartiet

JONAS ERIKSSON

riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet, Miljöpartiet

LOTTA HEDSTRÖM

kommunfullmäktigeledamot, Miljöpartiet i Tomelilla

PETTER FORKSTAM

regionordförande, Miljöpartiet Skåne

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/209657
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-langsiktig-mineralstrategi_7912018.svd
http://news.silobreaker.se/samer-kritiska-till-mineralstrategin-5_2266626458476609716

Annonser

Guldföretag som glimmar illa…

Gruvligt..Under vintern har det poppat upp nyheter som visar på likviditets brister i en rad olika gruvbolag/ företag som på olika platser i landet etablerat sig eller initierat etablering för mineralbrytning. Utgifter inga inkomster är det enkla svaret på varför dessa bolag uppvisar miljon/ miljardunderskott…
Hemma i Västervik är det Wiking Minerals :
Wiking Mineral som arbetar med att starta guldbrytning i Gladhammar gjorde en förlust 2012 på 8,5 miljoner kronor. De har så sent som i november 2012 fått bearbetningskoncession i området.
Bearbetningskoncessionen säkerställer äganderätten till fyndigheten och ger bolaget ensamrätt till utvinning av guld, silver, koppar och vismut enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionen gäller i 25 år.
En bearbetningskoncession beviljas om fyndigheten sannolikt bedöms kunna tillgodogöras ekonomiskt. Bergmästaren godkänner även bolagets till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningen är att koncessionen är förenlig mot miljöbalken och områdets framtida markanvändning har avsatts för gruvdrift.
Gladhammarfyndigheten som tidigare prospekterats fram under ledning av ansvarig chefsgeolog Mats Willdén är klassificerad som en indikerad mineraltillgång (i enlighet med SveMins rekommendationer). Fyndigheten bedöms innehålla 156 000 ton mineralisering med genomsnittshalter om 5,5 g/ton guld, 14 g/ton silver, 0,25 % koppar och 0,05 % vismut. Fyndigheten ligger nära markytan och bolaget bedömer att brytning kommer att ske i dagbrott till 40 m djup för att därefter fortsätta under jord. Gruvproduktionen planeras till ca 30-40 000 ton per år där malmen avses transporteras till annan ort för anrikning. Gruvans livslängd bedöms utifrån kända mineraltillgångar till 5 år.

Pajala Har Northland just nu en process där konkursen flåsar i nacken, där jobb och kapital, hopp och förtvivlan studsar som en ping pong boll..Företagsrekonstruktion av Northland görs för att få mer tid till att hitta en finansiell lösning för att kunna säkra gruvdriften i Pajala på sikt. Totalt uppgår fordringarna på Northland till 520 miljoner kronor, varav 420 miljoner kronor har förfallit till betalning, enligt bolagets ansökan om rekonstruktion.

Den 1 mars sker ett borgenärssammanträde inför tingsrätten.
Som ett stöd i rekonstruktionen har bolaget bett sina långivare och andra intressenter om cirka 12 miljoner US-dollar – eller cirka 75 miljoner kronor – för att möjliggöra full verksamhet fram till och med den 4 mars

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5436766

Man frågar sig givetvis vem som ska ta ansvar för miljöåtgärder och eventuella miljöskulder på plats om dessa företag går i konkurs…
Det har redan hänt Svärtträskgruvan i Storuman och Blaikengruvan i Sorsele startade 2006 men gruvbolagen Scan Mining och Lappland Goldminers Sorsele AB har gått i konkurs och idag saknas pengar att betala kostnaderna för efterbehandling av det miljöfarliga gruvavfallet. Redan efter ett par år hittade myndigheterna tungmetallhalter runt gruvorna som ingen förutsett och som inte skulle kunna uppstå. Kvar idag finns två övergivna dagbrott som ingen riktigt tar hand om. Med risk för urlakning av tungmetaller till ytvatten och grundvatten.

– Tanken var att saneringspengarna skulle samlas in under lång tid – men fonderna hann aldrig byggas upp före konkursen. Det var olyckliga omständigheter, säger Robert Erixon på länsstyrelsen i Västerbotten.
Idag återfinns en ekonomisk säkerhet på totalt 3,3 miljoner kronor hos länsstyrelsen – medan kostnaderna för att städa upp ligger på mellan 30 och 50 miljoner kronor. Lågt räknat. Kostnader som skattebetalarna i slutändan kanske måste vara med och betala.

Allt är inte guld som glimmar… speciellt inte i gruvträskets nyemmissioner i jakt på snabba klipp och en exploaterad bygd någonstans i Sverige…

Läs mer:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.436226/gruvbolag-i-konkurs-lamnar-fet-saneringsnota
http://www.wikingmineral.se/

Kvinnor i med och motvind

Cristina då och nu

Cristina då och nu

Jag läste DNs Söndagsupplaga här om veckan och kom på mej själv med elefanttårar som rann nedför kinderna… Orsaken var uppföljningsrepotaget om och med Christina Hedlund. Hon var mitt i livet – när hon vid 31 års ålder beslutade sig för bröstimplantat innan det bröllop som skulle ske under sommaren då 2010. Valet föll på Polen och en klinik där någonting gick mycket mycket galet… Kanska för hög dos av morfin, hjärnan klarade inte av att vakna upp, hjärtat klappade igenom och Christina fick stora skador pga syrebrist. Idag är hon ett par år äldre helt beroende av den omsorg som vården och anhöriga ger. Kampen att komma tillbaka, att kunna röra sin kropp inte bara vara en fånge i den …

Allt detta för vår fåfänga om ett par större bröst… Vart kommer denna ständiga ”make over” hets ifrån, vart är vår självkänsla och vår tillit till vår egen kropp… Någonstans där glimtar det hopp ett inre driv att komma tillbaka i en eller annan form, inte minst hennes mor kämpar för att ta små steg i utvecklingen i en svårt skadad kropp/ hjärna och jag beundrar hennes engagemang och ork. Det är ungefär där tårarna rinner för alla dessa hjältar och hjältinnor i vården som anhöriga… Människor som vill och gör väl… Livet en skör tråd där syret till hjärnan avgör om du kan leva med din kropp eller leva fångad i din kropp.

Jag högaktar de kirurger som hjälper människor med missbildningar, brännskador och andra fenomen som behöver justeras för ett gott liv… Harmynthet tex idag korregeras det till näst intill osynlighet… Men så denna välfärds noja att justera botoxa och lyftas, plantera in i alla dessa vackra olika unika kroppar som är du och jag!? Vill vi ha dussinplagiat?? Vem är det vi ser framför oss människan dess jag dess image och hela tanke / känsloliv…

Tänker på välfärdsdilemmat när jag vänder blad och börjar läsa om de helt sjuka gruppvåldtäkterna i Indien och bristen på rättsliga åtgärder på förövarna- en kvinnosyn som förskräcker, gråter för den brist på respekt mellan människor som visar sig på så många brutala sätt och ändå så är det allt det goda som sker mycket mycket större!!
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vald-mot-kvinnor-en-global-pandemi

http://www.dagensnyheter.se/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fArticles%2f2013%2f01%2f27%2fKampen-for-Christinas-liv%2f

http://www.dn.se/livsstil/reportage/brostoperationenstal-deras-liv

Bee issue

Bee

Bee

Urgent aboute Bee issue!!

Bees around the world are dying off and Europe’s food watchdog just said certain pesticides are part of the problem. We’ve got 24 hours before key meetings — let’s get a 2-million-person swarm to save the bees.
Click to take urgent action now: http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488
Quietly, globally, billions of bees are dying, threatening our crops and food. But in 24 hours the European Union could move to ban the most poisonous pesticides, and pave the way to a global ban that would save bees from extinction.

Four EU countries have begun banning these poisons, and some bee populations are already recovering. Days ago the official European food safety watchdog stated for the first time that certain pesticides are fatally harming bees. Now legal experts and European politicians are calling for an immediate ban. But Bayer and other giant pesticide producers are lobbying hard to keep them on the market. If we build a huge swarm of public outrage now, we can push the European Commission to put our health and our environment before the profit of a few.

We know our voices count! Last year, our 1.2 million strong petition forced US authorities to open a formal consultation on pesticides — now if we reach 2 million, we can persuade the EU to get rid of these crazy poisons and pave the way for a ban worldwide. Sign the urgent petition and send this to everyone — Avaaz and leading MEPs will deliver our message ahead of this week’s key meeting in Brussels:

http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488

Bees don’t just make honey, they are vital to life on earth, every year pollinating 90% of plants and crops — with an estimated $40bn value and over one-third of the food supply in many countries. Without immediate action to save bees, many of our favourite fruits, vegetables, and nuts could vanish from our shelves.

Recent years have seen a steep and disturbing global decline in bee populations — some bee species are already extinct and some US species are at just 4% of their previous numbers. Scientists have been scrambling for answers and now the European Food Safety Authority is saying that toxic chemicals called neonicotinoid pesticides could be responsible for the bee deaths. France, Italy, Slovenia and even Germany, where the main manufacturer Bayer is based, have banned one of these bee-killing pesticides. But Bayer continues to export its poison across the world.

Now the issue is coming to a boil. EU parliamentarians are stepping up their pressure on the European Commission and key governments to push new legislation to ban the deadly pesticides, and we can offer them the public support they need to counter the powerful pesticide lobby. Sign the urgent petition to Europe’s leaders, then forward this email widely:

http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees_rb/?brLruab&v=21488

Our world is beset with threats to what makes it habitable, and to what fills it with wonder. The Avaaz community comes together to defend both — large or small. Whether winning a battle to keep the International Whaling Commission from sanctioning the murder of these giants, or saving bees, the tiny creatures upon which so much depends, we will come together and stand up for the world we all want.

With hope,

Luis, Ari, Alice, Iain, Ricken, David, Alaphia, and the Avaaz team

SOURCES

Pesticides pose danger to bees (European Voice)
http://www.europeanvoice.com/article/2013/january/pesticides-pose-danger-to-bees/76158.aspx

Crop pesticides are ‘killing our bees’ – says MEP (Public Service Europe)
http://www.publicserviceeurope.com/article/3007/crop-pesticides-are-killing-our-bees-says-mep#ixzz2JGICse6a

Death knell for nerve agent pesticides in move to save bees (Independent)
http://www.independent.co.uk/environment/nature/death-knell-for-nerve-agent-pesticides-in-move-to-save-bees-8454443.html

Give Bees a Chance! (The Greens European Free Alliance)
http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html

Studies fault Bayer in bee die-off (Christian Science Monitor)
http://www.csmonitor.com/Science/2012/0406/Studies-fault-Bayer-in-bee-die-off

Köttberget…

Köttberg

Köttberg

I snitt vandrar varje Svensk runt med 87kg kött/ år som en del av sin livsmedelskonsumtion
närmare 35kg av det köttet kommer från något annat land…

Insikten om att jordbrukets belastning av det globala miljötillståndet är viktig del i att ställa om och utveckla styrmedel. Vi ser enorma mängder kväve i omlopp inom jordbrukets foder och djurproduktion, som i sig skapar obalanser och utsläpp. Om man skulle börja koldioxidmärka kött och koppla det till en skattesats skapar man ett system som minskar globala foder och kötttransporter och med det stimuleras ett cirkulärt jordbruk som har foder och gödselhantering i balans med mängden producerat kött. Något som naturligtvis skulle gynna Svensk lantbruk som idag har en extrem konkurrens på köttmarknaden ( ca 40% av köttförsäljningen är import kött).
Läs mer på: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kunder-kan-tvingas-skatta-for-kott

Själv äter jag inte kött sedan 12års ålder, men jag ser till att handla svenskt kött och gärna lokalt/regionalt när jag handlar till familjen och vänner. Som landsbygdsbo är jag mån om att landskapet betas och hålls öppet med den fantastiska flora som bara en betat hagmark kan uppvisa.
Ska man äta kött gör det mer sällan , lägg en kvalitetspeng på bra kött som gett djuren bra villkor och som inte dryper av kemikalier i sin produktionskedja. Säga vad man vill men lantbruket i Sverige och Ekolantbruket i synnerhet är en framgångsfaktor för framtiden.
LRF har insikt om att lantbruket måste klimatanpassa både sin produktion och metoder, det ligger i deras intresse att odlingsbetingelser och jordarna är stabila.
Läs mer: http://www.lrf.se/ och http://ekolantbruk.se/

Jordbruksverket provocerar en del när de nu åter konstaterar att kött, i synnerhet nötkött, står för en betydande del av livsmedelskonsumtionens utsläpp av växthusgaser. Självklart är en ökad köttkonsumtion inte hållbar av flera skäl som det nu ser ut. Köttätandet fortsatt öka och förra året låg den totala köttkonsumtionen på 87 kilo per person i Sverige…

Frågan handlar inte bara om miljö det har även folkhälsoaspekter. Forskning visar att hög konsumtion av rött kött, vilket innebär i princip allt kött som kommer från djur på fyra ben, ökar risken för vissa cancerformer…

Att Borg reflexmässigt säger nej till jordbruksverkets förslag är föga förvånande. Alliansregeringen och Moderaterna i synnerhet har inte och kommer troligen inte ta ett ansvar för klimat och miljöåtgärder, ens om vattnet står dem upp till hakan…
http://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-borg-sager-nej-till-kottskatt

Om arbetsmarknadsåtgärder

Lönsam!?

Lönsam!?

Läser en upplevelsebaserad artikel på temat arbetsmarknadsåtgärder..
Eller detta med att hanteras som en siffra mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsstatistiken..
Det är Tant Strul/Nike & Röda Orkestern sångerska och trummisen Nike Markelius som efter operation blev utförsäkrad och hamnar hos Arbetsförmedlingens ”kompletterande aktör”. På tröskeln till ”Fas 3” möts hon av hårdhandskar och klämkäcka upphandlade coacher.. Hon är bara än av alla andra…

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tonen-i-brevet-ar-hotfull-nu-ar-jag-kallad

Trygghet vid sjukdom och arbetslöshet http://www.mp.se/politik/arbetslivstrygghet
Miljöpartiet vill införa arbetslivstrygghet – ett nytt sammanhållet trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet redan 2010 motionerade vår riksdagsbänk i frågan.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arbetslivstrygghet_GY02Sf396/

Miljöpartiet vill
• införa ett nytt sammanhållet trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet,
• att fler än i dag ska omfattas, t.ex studenter,
• att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe lokalt, oavsett skälet till att man saknar inkomst.

Syftet med ett nytt sammanhållet trygghetssystem är att bättre ökad helhetssyn, minskad risk att människor faller mellan stolarna, och bättre anpassning till människors verkliga förhållanden.

Människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe vid arbetslöshet eller sjukdom och för att söka försörjningsstöd. Sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring slås ihop och ersättningsnivån föreslås vara densamma. Arbetslöshetsersättningen som i dagsläget handhas av a-kassorna föreslås bli skattefinansierad. Försörjningsstödet flyttas från kommunerna till den nya myndigheten. Alla pengar för insatser vid sjukdom och arbetslöshet samlas därmed på ett ställe och kan användas mer effektivt och individanpassat.

Fler ska omfattas än i dag och regelverk förenklas. Till exempel får studenter rätt till ersättning vid sjukdom och arbetslöshet. Möjlighet till flexibel sjukpenning och inte bara fasta procentsatser som idag. De som behöver ska få individanpassad hjälp och coachning.

Språk, Kulturhistoria och Texter får aldrig tystas!

Mångflaggning

Mångflaggning

Konstaterar att det finns många skadade själar som är ute och hetsar i cyberspace..

Att bli så provocerad över historiska fakta om traditioner och kulturutbyten måste vara jobbigt..
Jag tänker naturligtvis på journalisten Mazetti på ICAKURIREN som i sin krönika skriver om vad som egentligen är svenskt, om de av våra traditioner, som lucia, som hämtats från utlandet och att många av svenskarna har utländska släktrötter. Något som orsakat en kommentar hets med hot och tillmälen helt ovärdigt vår tids människor som alla lever i en multikulturell värld.

Skäms på er och ta er en djup reflekterande titt i spegel, vi är alla sprungna ur samma evolution och små blågröna alger i ett urhav.. Det är just genom kulturella intryck, avtryck och utbyten som världen går framåt. Det är mellan människor oavsett gränser och ursprung som möten skapar innovation och utveckling som berikar på flera plan. Människor möts kärlek uppstår, barn blir till med vitalare genetiska utbyten som också stärker och utvecklar människan som varelse i detta solsystem.

Titta in in i spegel se in i själen och var tacksam att du har nåden att vara en av alla oss andra som lever på den här fantastiska planet, känn in och gör om gör bättre färdas väl och sprid glädjen i att våra rötter och fötter färdas tidigare och framgent. ” Samma spår i samma sand” då som nu … ”från läger bål till lägerbål” – färdas väl och gör väl…

Mångfald

Mångfald


Läs mer:
http://www.icakuriren.se/Diskutera-Fraga/Katarina-Mazetti/Svart-att-finna-en-riktig-svensk/
http://www.dn.se/kultur-noje/icakuriren-tvingas-att-stoppa-hatkommentarer